Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Domaszowice

Domaszowice, dnia 10.07.2020 r.

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiot zamówienia:

Usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Domaszowice

  1. Usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy

Domaszowice, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie gminy Domaszowice, transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników to ok. 24,413 Mg. Termin oraz miejsce odbioru odpadów zostaną ustalone po wyłonieniu wykonawcy.

  1. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

- ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń,

- załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów.

- transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,

- rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.

3) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

a) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;

b) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag

c) datę odbioru

d) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: - folie rolnicze białe;

- folie rolnicze czarne;

- siatki do owijania balotów;

- sznurki do owijania balotów;

- opakowania po nawozach;

- opakowania typu Big Bag;

e) podpis właściciela/ użytkownika

f) podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji,

g) pieczęć firmową wykonawcy.

4) Do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.),

5) Wykonawca wykona co najmniej 15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych,

6) Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia,

7) Po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające:

a) adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady,

b) ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.

8) Po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

9) Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.

10) Zapisami zawartymi w Regulaminie programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Termin realizacji zamówienia: do 15.09.2020 r.

Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 15 lipca 2020 r. do godz. 10.00

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Korecki

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej,
w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za 1 t usunięcia odpadów

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

                                                                                              / - / Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                              Urszula Medyk

ODTklauzula informacyjna RODO.odt (8,08KB)