Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Budowa drogi dojazdowej – ul. Nowa w Domaszowicach

Domaszowice, dnia 19.02.2020

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiot zamówienia

Budowa drogi dojazdowej – ul. Nowa w Domaszowicach, dz. nr 212/5, 212/16 oraz 295/1 zgodnie z pozwoleniem budowlanym nr AB.6740.355.382.2019 z dnia 31.12.2019 r. z wyłączeniem zakresu polegającego na budowie chodnika wzdłuż projektowanej drogi dojazdowej.

Wykonawca zapewnia kierownika budowy.

Okres gwarancji – 60 miesięcy.

W celu prawidłowego oszacowania wartości oferty wskazana jest wizja lokalna.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty został w następujących dokumentach, które stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego:

- pozwolenie budowlane nr AB.6740.355.382.2019 z dnia 31.12.2019 r.,

- projekt budowlany,

- przedmiar robót,

- projekt umowy.

Termin realizacji zamówienia

Do 22.05.2020 r.

Miejsce złożenia oferty

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty

do 06.03.2020 r. do godz. 10.00

Warunki płatności

 przelew 21 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

Marcin Korecki

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w ofercie należy podać oferowaną cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy oraz podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

 

                 Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                                                   Urszula Medyk

                                                                                                                                            / - /

PDFpozwolenie na budowę.pdf (248,38KB)

PDFProjekt budowlany.pdf (9,11MB)

PDFprzedmiar robót.pdf (412,02KB)

PDFProjekt umowy.pdf (304,44KB)

ODTZałącznik nr 2 - klauzula informacyjna RODO.odt (7,77KB)