Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOMASZOWICACH

Zarządzenie Nr OR.0050.51.2019
Wójta Gminy Domaszowice

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach

Na podstawie art.30, ust. 1 i 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2019, poz. 506 ) w związku z art. 63, ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U z 2017 r. poz. 1587) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs  na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola  w Domaszowicach.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Domaszowice i na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu oraz na tablicach informacyjnych publicznych szkół podstawowych .

2. Ogłoszenie o konkursie wywiesza się na tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu Gminy.

§ 4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym  Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.51.2019
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE
WÓJT  GMINY  DOMASZOWICE
OGŁASZA  KONKURS  NA STANOWISKO
DYREKTORA  PUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA
W DOMASZOWICACH PRZY UL. SPORTOWEJ 2,
46-146 DOMASZOWICE

Wymagania dla kandydatów na stanowisko dyrektora wskazanych jednostek, określono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo ,

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie

ostatnich  czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w  art. 63 ust. 11   i 12   ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z  dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276, ust.1  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

      8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

      9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

      10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.);

     11) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 931 z późn. zm.).

2. Do konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może również przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu oraz spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-11 niniejszego ogłoszenia.

3. Do konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

      2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

6) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10, 11 niniejszego ogłoszenia.

4. Do konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i zespołu publicznych szkół może również przystąpić:

1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych,

lub

2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.)

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

5. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Publicznego Przedszkola w Domaszowicach,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej  nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

–  imię (imiona) i nazwisko,

–  datę i miejsce urodzenia,

–  obywatelstwo,

–  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 931 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r.poz.1458 z późn. zm.),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 13a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1   ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z  zm.) lub w art. 276 ust. 1   ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

6. Oferty należy składać:

·w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26 pok. nr 1  lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice w terminie do dnia 17 maja 2019 r., w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy), z następującą adnotacją: „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach”.

·w postaci elektronicznej - oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym  profilem zaufanym EPUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty.

7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Domaszowice.

8. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego powiadomi na piśmie przewodniczący komisji konkursowej.

                                                                               Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                           Urszula Medyk

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.51.2019
Wójta Gminy Domaszowice
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas konkursu na stanowisko Dyrektora  Publicznego Przedszkola w Domaszowicach ul. Sportowa 2

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Domaszowice,

ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, NIP: 752-11-55-401, Regon: 000532895, e-mail: ug@domaszowice.pl.

2. W Urzędzie Gminy Domaszowice jest wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych; kontakt - tel.: 77 4108250 wew.117, email:c.biernacki@domaszowice.pl adres do korespondencji: Urząd Gminy Domaszowice ul. Główna 26 , 46-146 Domaszowice.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaszowicach.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587).

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: 1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: 1) żądać od administratora: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) ich sprostowania, c) ograniczenia przetwarzania; 2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.

9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.