Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy (2018-2023)

I SESJA:

PDFUchwała.I.1.2018 wybór przewodniczącego R.G.pdf
PDFUchwała.I.2.2018.wybór wiceprzewodniczącego.pdf

II SESJA:

PDFUchwała.II.3.2018.2018-12-04 w sprawie powołania komisji rewizyjnej.pdf
PDFUchwała.II.4.2018.2018-12-04 w sprawie powołania komisji budzetu ....pdf
PDFUchwała.II.5.2018.2018-12-04 w sprawie powołania komisji kultury, oświaty ....pdf
PDFUchwała.II.6.2018.2018-12-04 w sprawie powołania komisji skarg, wnioskow i petycji.pdf
PDFUchwała.II.7.2018.2018-12-04 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi.pdf
PDFUchwała.II.8.2018.2018-12-04 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.II.9.2018.2018-12-04 w sprawie zmiany budżetu.pdf

III SESJA:

PDFUchwała.III.10.2018.2018-12-28 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego.pdf
PDFUchwała.III.11.2018.2018-12-28 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania.pdf
PDFUchwała.III.12.2018.2018-12-28 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków (...).pdf
PDFUchwała.III.13.2018.2018-12-28 w sprawie uchwalenia Statutu OPS w Domaszowicach.pdf
PDFUchwała.III.14.2018.2018-12-28 w sprawie uchwalenia GPPiRPA na rok 2019.pdf
PDFUchwała.III.15.2018.2018-12-28 w sprawie planu pracy Rady Gminy oraz Komisji Rady.pdf
PDFUchwała.III.16.2018.2018-12-28 w sprawie uchwalenia WPF 2019.pdf
PDFUchwała.III.17.2018.2018-12-28 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r.pdf
PDFUchwała.III.18.2018.2018-12-28 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.III.19.2018.2018-12-28 w sprawie zm budżetu gminy na 2018 r.pdf

IV SESJA:

PDFUchwała.IV.20.2019.2019-01-25 w sprawie programu Posiłek w szkole i domu 2019-2023.pdf
PDFUchwała.IV.21.2019.2019-02-25 w sprawie Statutu OPS.pdf
PDFUchwała.IV.22.2019.2019-02-25 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice.pdf
PDFUchwała.IV.23.2019.2019-02-25 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.IV.24.2019.2019-02-25 w sprawie zmiany budżetu.pdf

V SESJA:

PDFUchwała.V.25.2019.2019-01-26 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami.pdf
PDFUchwała.V.26.2019.2019-03-26 w sprawie opłat za odpady.pdf
PDFUchwała.V.27.2019.2019.2019-03-26 w sprawie uchwalenia WPRiMUW.pdf
PDFUchwała.V.28.2019.2019-03-26 w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
PDFUchwała.V.29.2019.2019-03-26 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.V.30.2019.2019-03-26 zmiana budżetu.pdf
PDFUchwała.V.31.2019.2019-03-26 pomoc finansowa.pdf
PDFUchwała.V.32.2019.2019-03-26 zmiana uchwały o zaciągnięciu pożyczki.pdf
PDFUchwała.V.33.2019.2019-03-19 w sprawie wynagrodzenia wójta.pdf

VI SESJA:

PDFUchwała.VI.34.2019.2019-05-30 w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf
PDFUchwała.VI.35.2019.2019-05-30 w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę.pdf
PDFUchwała.VI.36.2019.2019-05-30 w sprawie opłat za odpady komunalne.pdf
PDFUchwała.VI.37.2019.2019-05-30 w sprawie zmiany WPRiMURiK.pdf
PDFUchwała.VI.38.2019.2019-05-30 zmiana WPF.pdf
PDFUchwała.VI.39.2019.2019-05-30 zmiana budżetu.pdf
PDFUchwała.VI.40.2019.2019-05-30 pomoc finansowa dla Powiatu Kluczborskiego.pdf

VII SESJA:

PDFUchwała.VII.41.2019.2019-06-25 w sprawie wotum zaufania.pdf
PDFUchwała.VII.42.2019.2019-06-25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok.pdf
PDFUchwała.VII.43.2019.2019-06-25 w sprawie absoluturium.pdf
PDFUchwała.VII.44.2019.2019-06-25 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków.pdf
PDFUchwała.VII.45.2019.2019-06-25 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Strzelce.pdf
PDFUchwała.VII.46.2019. 2019-06-25 w sprawie sieci szkol.pdf
PDFUchwała.VII.47.2019.2019-06-25 w sprawie porozumenia z OLO.pdf
PDFUchwała.VII.48.2019.2019-06-25 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej.pdf
PDFUchwała.VII.49.2019.2019-06-25 w sprawie bilansu skonsolidowanego.pdf
PDFUchwała.VII.50.2019.2019-06-25 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.VII.51.2019.2019-06-25 w sprawie zmiany budżetu.pdf

VIII SESJA:

PDFUchwała.VIII.52.2019.2019-09-13 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do PGN.pdf
PDFUchwała.VIII.53.2019.2019-09-13 w sprawie powołania zespołu ds. ławników.pdf
PDFUchwała.VIII.54.2019.2019-09-13 w sprawie opinii Komendanta Policji.pdf
PDFUchwała.VIII.55.2019.2019-09-13 w sprawie regulaminu głosowania na ławnika.pdf
PDFUchwała.VIII.56.2019.2019-09-13 w sprawie bonifikaty użytkowanie wieczyste.pdf
PDFUchwała.VIII.57.2019.2019-09-13 w sprawie wzoru wniosku o dodatek energetyczny.pdf
PDFUchwała.VIII.58.2019.2019-09-13 w sprawie zmiany uchwały dot stypendium szkolnego.pdf
PDFUchwała.VIII.59.2019.2019-09-13 w sprawie sprawienia pogrzebu.pdf
PDFUchwała.VIII.60.2019.2019-09-13 w sprawie przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie.pdf
PDFUchwała.VIII.61.2019.2019-09-13 w sprawie wysokości opłaty za śmieci.pdf
PDFUchwała.VIII.62.2019.2019-09-13 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.pdf
PDFUchwała.VIII.63.2019.2019-09-13 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.VIII.64.2019.2019-09-13 w sprawie zmiany budżetu.pdf
PDFUchwała.VIII.65.2019.2019-09-13 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach.pdf

IX SESJA:

PDFUchwała.IX.66.2019.2019-10-29 w sprawie wyboru ławników.pdf
PDFUchwała.IX.67.2019.2019-10-29 w sprawie konsultacji społecznych.pdf
PDFUchwała.IX.68.2019.2019-10-29 w sprawie zmiany wzoru wniosku dodatek energetyczny.pdf
PDFUchwała.IX.69.2019.2019-10-29 w sprawie programu przeciwdziałania narkomanii.pdf
PDFUchwała.IX.70.2019.2019-10-29 w sprawie ustalenia sposobu i wysokości opłaty za odpady.pdf
PDFUchwała.IX.71.2019.2019-10-29 w sprawie stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok.pdf
PDFUchwała.IX.72.2019.2019-10-29 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.IX.73.2019.2019-10-29 w sprawie zmiany budżetu na 2019 r.pdf

X SESJA:

PDFUchwała.X.74.2019.2019-11-28 w sprawie współłpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFUchwała.X.75.2019.2019-11-28 w sprawie dodatków dla nauczycieli.pdf
PDFUchwała.X.76.2019.2019-11-28 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny.pdf
PDFUchwała.X.77.2019.2019-11-28 w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf
PDFUchwała.X.78.2019.2019-11-28 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.pdf
PDFUchwała.X.79.2019.2019-11-28 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.X.80.2019.2019-11-28 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.pdf
PDFUchwała.X.81.2019.2019-11-28 w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych.pdf

XI SESJA:

PDFUchwała.XI.82.2019.2019-12-30 w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.pdf
PDFUchwała.XI.83.2019.2019-12-30 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
PDFUchwała.XI.84.2019.2019-12-30 w sprawie Planu Pracy Rady.pdf
PDFUchwała.XI.85.2019.2019-12-30 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XI.86.2019.2019-12-30 w sprawie zmiany budżetu na 2019.pdf
PDFUchwała.XI.87.2019.2019-12-30 w sprawie uchwalenia WPF.pdf
PDFUchwała.XI.88.2019.2019-12-30 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020.pdf

XII SESJA:

PDFUchwała.XII.89.2020.2020-01-30 w sprawie pobytu w mieszkaniach chronionych i ośrodkach.pdf
PDFUchwała.XII.90.2020.2020-01-30 w sprawie dodatków dla nauczycieli.pdf
PDFUchwała.XII.91.2020.2020-01-30 w sprawie wieloletniego planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.pdf
PDFUchwała.XII.92.2020.2020-01-30 w sprawie stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.pdf
PDFUchwała.XII.93.2020.2020-01-30 w sprawie uzgodnienia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.pdf
PDFUchwała.XII.94.2020.2020-01-30 dopuszczenie zapłaty instrumentem płatniczym.pdf
PDFUchwała.XII.95.2020.2020-01-30 zmiana WPF.pdf
PDFUchwała.XII.96.2020.2020-01-30 zmiana uchwały budżetowej.pdf
PDFUchwała.XII.97.2020.2020-01-30 w sprawie apelu do GDKiA.pdf
PDFUchwała.XII.98.2020.2020-01-30 w sprawie petycji z dnia 29 listopada 2019 r..pdf
PDFUchwała.XII.99.2020.2020-01-30 w sprawie petycji z dnia 06 grudnia 2019 r..pdf
PDFUchwała.XII.100.2020.2020-01-30 w sprawie petycji przekazanych dnia 20 grudnia 2019 r..pdf

XIII SESJA:

PDFUchwała.XIII.101.2020.2020-02-12 w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Domaszowicach.pdf
PDFUchwała.XIII.102.2020.2020-02-12 w sprawie określenia górnych stawek opłat za odpady kumunalne.pdf
PDFUchwała.XIII.103.2020.2020-02-12 w sprawie przekazania PSP środków finansowych.pdf
PDFUchwała.XIII.104.2020.2020-02-12 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego.pdf
PDFUchwała.XIII.105.2020.2020-02-12 w sprawie zamiaru likwidacji SP w Polkowskiem.pdf

XIV SESJA:

PDFUchwała.XIV.106.2020.2020-04-30 w sprawie zmiany planu pracy Rady Gminy.pdf
PDFUchwała.XIV.107.2020.2020-04-30 w sprawie rozpatrzenia wniosku.pdf
PDFUchwała.XIV.108.2020.2020-04-30 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf
PDFUchwała.XIV.109.2020.2020-04-30 w sprawie podziału sołectwa Domaszowice.pdf
PDFUchwała.XIV.110.2020.2020-04-30 w sprawie programu ochrony nad zwierzętami.pdf
PDFUchwała.XIV.111.2020.2020-04-30 w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Domaszowicach.pdf
PDFUchwała.XIV.112.2020.2020-04-30 w sprawie regulaminu dostarczania wody.pdf
PDFUchwała.XIV.113.2020.2020-04-30 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała.XIV.114.2020.2020-04-30 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.pdf
PDFUchwała.XIV.115.2020.2020-04-30 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.pdf
PDFUchwała.XIV.116.2020.2020-04-30 w sprawie likwidacji SP Polkowskie.pdf
PDFUchwała.XIV.117.2020.2020-04-30 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XIV.118.2020.2020-04-30 w sprawie zmiany budżetu.pdf
PDFUchwała.XIV.119.2020.2020-04-30 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego.pdf
PDFUchwała.XIV.120.2020.2020-04-30 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach.pdf
PDFUchwała.XIV.121.2020.2020-04-30 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach.pdf

XV SESJA:

PDFUchwała.XV.122.2020.2020-05-25 w sprawie rozpatrzenia petycji z dn. 02.04.2020.pdf
PDFUchwała.XV.123.2020..2020-05-25 w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 29.04.2020 r..pdf
PDFUchwała.XV.124.2020.2020-05-25 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XV.125.2020.2020-05-25 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.pdf
PDFUchwała.XV.126.2020.2020-05-25 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP we Włochach.pdf
PDFUchwała.XV.127.2020.2020-05-25 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego.pdf
PDFUchwała.XV.128.2020.2020-05-25 w sprawie finansowania opieki w żłobkach dla dzieci z terenu gminy.pdf

XVI SESJA:

PDFUchwała.XVI.129.2020.2020-06-25 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy.pdf
PDFUchwała.XVI.130.2020.2020-06-25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok.pdf
PDFUchwała.XVI.131.2020.2020-06-25 w sprawie absolutorium za 2019 r.pdf
PDFUchwała.XVI.132.2020.2020-06-25 w sprawie ustalenia planu sieci szkół.pdf
PDFUchwała.XVI.133.2020.2020-06-25 w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości.pdf
PDFUchwała.XVI.134.2020.2020-06-25 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
PDFUchwała.XVI.135.2020.2020-06-25 w sprawie inkasa.pdf
PDFUchwała.XVI.136.2020.2020-06-25 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XVI.137.2020.2020-06-25 w sprawie zmiany budżetu.pdf

XVII SESJA:

PDFUchwała.XVII.138.2020.2020-08-11 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 r..pdf
PDFUchwała.XVII.139.2020.2020-08-11 w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
PDFUchwała.XVII.140.2020.2020-08-11 w sprawie średniej ceny paliwa.pdf
PDFUchwała.XVII.141.2020.2020-08-11 w sprawie zasad dowozu do szkół i przedszkoli.pdf
PDFUchwała.XVII.142.2020.2020-08-11 w sprawie inkasa.pdf
PDFUchwała.XVII.143.2020.2020-08-11 w sprawie wspólnej obsługi.pdf
PDFUchwała.XVII.144.2020.2020-08-11 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XVII.145.2020.2020-08-11 w sprawie zmiany budżetu.pdf
PDFUchwała.XVII.146.2020.2020-08-11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z PKS w Kluczborku.pdf

XVIII SESJA:

PDFUchwała.XVIII.147.2020.2020-09-29 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.pdf
PDFUchwała.XVIII.148.2020.2020-09-29 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium.pdf
PDFUchwała.XVIII.149.2020.2020-09-29 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XVIII.150.2020.2020-09-29 w sprawie zmiany budżetu.pdf
PDFUchwała.XVIII.151.2020.2020-09-29 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP Domaszowice.pdf

XIX SESJA:

PDFUchwała.XIX.152.2020.2020-10-28 w sprawie przyjęcia rezygnacji wiceprzewodniczacego.pdf
PDFUchwała.XIX.153.2020.2020-10-28 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego.pdf
PDFUchwała.XIX.154.2020.2020-10-28 w sprawie zmian składu komisji budżetu.pdf
PDFUchwała.XIX.155.2020.2020-10-28 w sprawie zmiany Statutu Gminy.pdf
PDFUchwała.XIX.156.2020.2020-10-28 w sprawie opłaty za żłobki.pdf
PDFUchwała.XIX.157.2020.2020-10-28 w sprawie okreslenia sposobu odbierania odpadów.pdf
PDFUchwała.XIX.158.2020.2020-10-28 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości.pdf
PDFUchwała.XIX.159.2020.2020-10-28 w sprawie przyjęcia Wieloletnieg Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym.pdf
PDFUchwała.XIX.160.2020.2020-10-28 w sprawie podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała.XIX.161.2020.2020-10-28 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XIX.162.2020.2020-10-28 w sprawie zmiany budżetu.pdf
PDFUchwała.XIX.163.2020.2020-10-28 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Domaszowicach.pdf

XX SESJA:

PDFUchwała.XX.164.2020.2020-11-19 w sprawie gminnego programu PiRPA.pdf
PDFUchwała.XX.165.2020.2020-11-19 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFUchwała.XX.166.2020.2020-11-19 w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFUchwała.XX.167.2020.2020-11-19 w sprawie umorzenia postępowania skargowego.pdf
PDFUchwała.XX.168.2020.2020-11-19 w sprawie zmiany WPF.pdf

XXI SESJA:

PDFUchwała.XXI.169.2020.2020-12-29 w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2021 r..pdf
PDFUchwała.XXI.170.2020.2020-12-29 w sprawie porozumienia żłobki.pdf
PDFUchwała.XXI.171.2020.2020-12-29 w sprawie określenia szczegółowego sposobu odbierania odpadów komunalnych.pdf
PDFUchwała.XXI.172.2020.2020-12-29 w sprawie zmiany granic aglomeracji.pdf
PDFUchwała.XXI.173.2020.2020-12-29 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XXI.174.2020.2020-12-29 w sprawie zmiany budżetu.pdf
PDFUchwała.XXI.175.2020.2020-12-30 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r..pdf
PDFUchwała.XXI.176.2020.2020-12-30 w sprawie zmiany WPF 2021-2030.pdf
PDFUchwała.XXI.177.2020.2020-12-30 w sprawie rozpatrzenia petycji z dn. 11.12.2020 r..pdf

XXII SESJA:

PDFUchwała.XXII.178.2021.2021-01-29 w sprawie przeciwdziałania narkomanii.pdf
PDFUchwała.XXII.179.2021.2021-01-29 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu.pdf
PDFUchwała.XXII.180.2021.2021-01-29 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała.XXII.181.2021.2021-01-29 w sprawie zmiany budżetu.pdf
PDFUchwała.XXII.182.2021.2021-01-29 w sprawie zmiany WPF.pdf

XXIII SESJA:

PDFUchwała.XXIII.183.2021.2021-02-26 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 02 stycznia 2021r..pdf
PDFUchwała.XXIII.184.2021.2021-02-26 w sprawie zwolnienia z opłat alkoholowych w 2021 r..pdf
PDFUchwała.XXIII.185.2021.2021-02-26 w sprawie programu ochrony zwierząt.pdf
PDFUchwała.XXIII.186.2021.2021-02-26 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf

XXIV SESJA:

PDFUchwała.XXIV.187.2021.2021-04-13 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaszowice.pdf
PDFUchwała.XXIV.188.2021.2021-04-13 w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju Urządzeń Wodociągowych.pdf
PDFUchwała.XXIV.189.2021.2021-04-13 wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na udziałach w Ekowod.pdf
PDFUchwała.XXIV.190.2021.2021-04-13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 r.pdf
PDFUchwała.XXIV.191.2021.2021-04-13 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XXIV.192.2021.2021-04-13 w sprawie dotacji dla LZS.pdf
PDFUchwała.XXIV.193.2021.2021-04-13 w sprawie rozpatrzenia petycji Referendum Ludowe.pdf
PDFUchwała.XXIV.194.2021.2021-04-13 w sprawie rozpatrzenia petycji ws. Rządu Tymczasowego.pdf

XXV SESJA:

PDFUchwała.XXV.195.2021.2021-05-27 w sprawie stypendiów za osiągnięcia sportowe.pdf
PDFUchwała.XXV.196.2021.2021-05-27 w sprawie zmiany budżetu.pdf
PDFUchwała.XXV.197.2021.2021-05-27 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XXV.198.2021.2021-05-27 w sprawie udzielenia dotacji dla OSP w Wielołęce.pdf