Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. wymiaru podatku - Rozstrzygnięty

PDFInformacja o wyniku naboru.pdf (279,46KB)

Protokół z pierwszego etapu konkursu na stanowisko ds. wymiaru podatku

W dniu 4 października 2018 r. komisja konkursowa w składzie:

Alicja Piasecka – przewodniczący komisji

Marta Morga – członek

Janusz Tryk – członek

dokonała oceny formalnej ofert jakie wpłynęły do Sekretariatu Urzędu Gminy Domaszowice. W odpowiedzi na konkurs na stanowisko ds. wymiaru podatku wpłynęło 5 ofert.

Komisja zapoznała się z dokumentami złożonymi przez kandydatów na stanowisko ds. wymiaru podatku, dokonała analizy dokumentów aplikacyjnych i stwierdziła, że 4 oferty spełniły kryteria formalne określone w ogłoszeniu:

 1. Pani Katarzyna Błaszków,
 2. Pani Sylwia Bodzioch,
 3. Pani Paulina Kaczmarek,
 4. Pani Magdalena Żuchowska.

Następnie Komisja ustaliła listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu.

Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu i dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:

Lp.

Imię i nazwisko

1

Katarzyna Błaszków

2

Sylwia Bodzioch

3

Paulina Kaczmarek

4

Magdalena Żuchowska

Komisja postanowiła, że w drugim etapie konkursu przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się 11 października 2018 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Alicja Piasecka


K.2110.1.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

1. Stanowisko pracy:

Stanowisko ds.  wymiaru podatku w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Domaszowice

            Wymiar czasu pracy: pełny etat  

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią,  
 • znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy
  o podatku od środków transportowych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętności interpersonalne w zakresie obsługi interesanta,
 • dyspozycyjność,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. wymiaru podatku.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • preferowany kierunek studiów ekonomia, prawo lub administracja   
 • doświadczenie pracy w organach podatkowych bądź w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista.

4. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Wymiar podatków i opłat lokalnych (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) za wyjątkiem podatku od środków transportowych.
 2. Prowadzenie rejestru przypisów oraz odpisów podatków i opłat lokalnych.
 3. Prowadzenie rejestru podań i odwołań w sprawach wymiaru, umorzenia, zastosowania ulg, przesunięcia terminu płatności lub rozłożenia na raty podatków.
 4. Prowadzenie rejestru zeznań podatkowych oraz informacji podatkowych i pomoc przy ich wypełnianiu.
 5. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
 6. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych.
 7. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i określeniem wymiaru podatków.
 8. Przygotowywanie zaświadczeń o dochodowości, użytkach, niezaleganiu w podatkach, dotyczących ubezpieczeń w KRUS oraz innych zaświadczeń.
 9. Sprawowanie kontroli powszechności opodatkowania i podstawy jego wymiaru (kontrola deklaracji).
 10. Przygotowywanie decyzji w sprawie ulg z tytułu zakupu gruntów i odłogowanie, ulg inwestycyjnych, rozłożenia na raty oraz umorzeń podatku.
 11. Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw oraz zakresu pomocy publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Przygotowywanie informacji w zakresie podatków i opłat lokalnych potrzebnych przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych oraz informacji udostępnianej zgodnie
  z przepisami prawa do publicznej wiadomości.
 13. Przyjmowanie i rejestrowanie w stosownym programie komputerowym wniosków wraz
  z wymaganymi dokumentami (fakturami) składanymi przez producentów rolnych o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

5. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca na pełny etat,

2) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

3) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Domaszowice,

4) wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym,

5) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

6. Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych –
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. sierpień 2018 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Domaszowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

7. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kwestionariusz osobowy,
 6. pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
  o pracownikach samorządowych
 8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój nr 1 (sekretariat) z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. wymiaru podatku” w terminie 
do 21 września 2018 r. do godz. 15.30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Katarzyna Sławska tel. 077 410 82 50 wew. 105 (informacje formalne związane z dokumentacją konkursową).

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260).

Wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.

W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice www.bip.domaszowice.pl oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej  Urzędu www.domaszowice.pl.

                                               Wójt Gminy

/-/ Zenon Kotarski