Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony - Odbiór, transport i zagosopodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (142,33KB)

Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2017           

Domaszowice, dnia 22.12.2017 r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice” wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 2 złożoną przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o. o.,
ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Domaszowice” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 P.z.p.

Zgodnie z zapisami  SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się następującymi kryteriami wyboru ofert:

1) cena brutto – 60%

2) pojazdy z normą minimum Euro 5 – 40%

i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz zaoferuje najkorzystniejszą ofertę.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty (gdzie wykluczono: 0 ofert, odrzucono: 0 ofert) złożone przez:

1. REMONDIS OPOLE Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole z zaoferowaną ceną brutto: 290 952,00 zł oraz ogólną sumą punktów 86,81, z tego: cena brutto – 46,81 pkt, pojazdy z normą minimum Euro 5 – 40 pkt.

2. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o. o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, z zaoferowaną ceną brutto: 227 000,01 zł oraz ogólną sumą punktów 100,00, z tego: cena brutto – 60 pkt, pojazdy z normą minimum Euro 5 – 40 pkt.

Mając zatem na uwadze, że Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu a Ich oferty były zgodne z przepisami P.z.p. oraz odpowiadały treści SIWZ należało wybrać ofertę Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o. o.,
ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 P.z.p.

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                       Zenon Kotarski

                                                                                                                / - /

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (177,69KB)

PDFogłoszenie.pdf (1,06MB)

PDFsiwz.pdf (851,59KB)

DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.doc (60,00KB)

DOCXzałącznik nr 1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnieniu warunkow udziału w postępowaniu.docx (24,03KB)

DOCXzałącznik nr 2 do formularza oferty - oświadczenie o wykluczeniu z postępowania.docx (27,60KB)

DOCXzałącznik nr 3 do formularza oferty - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx (24,95KB)

DOCzałącznik nr 4 do formularza oferty - Wykaz narzędzi.doc (35,00KB)

PDFzałącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (341,90KB)

PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (122,18KB)

PDFUchwała-w-sprawie-przyjęcia-WPGO-1.pdf (285,17KB)

PDFPlan-Gospdarki odpadami-dla-Województwa-Opolskiego-na-lata-2016-2022-z-uwzględnieniem-lat-2023-2028.pdf (7,70MB)

PDFplan gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa opolskiego na lata 2016-2022.pdf (275,43KB)

PDFuchwała -w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku.pdf (332,14KB)

PDFuchwała w-sprawie-odbierania-i-zagospodarowania-odpadow.pdf (394,20KB)