Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o II publicznych przetargach nieograniczonych na nieruchomości określone w księdze: OP1U/00077720/3, OP1U/00009349/1, OP1U00042897/0, OP1U00041886/3, w miejscowościach Strzelce i Wielołęka

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2016 poz. 2147 ze zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ze zm).

Wójt Gminy Domaszowice
o g ł a s z a
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

budynek po byłej szkole, stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 651,49 m² wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, w budynku gospodarczym wolno stojącym o pow. 62,40 m²  położony  w miejscowości Strzelce 42/2 obejmujący działkę numer 538/1 o pow. 0,4900 ha w udziale 82/100 z  karta mapy 2, księga wieczysta nr  OP1U/00077720/3.
W panie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce teren oznaczony jest symbolem 43U - usługi z zakresu oświaty z możliwością adaptacji na cele usługowe inne lub mieszkaniowe. Nieruchomość uzbrojona jest w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację. Dojazd do nieruchomości dogodny, kształt regularny, posesja ogrodzona.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Domaszowice nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto:               200 000,00 zł
 Wysokość wadium:                                                  20 000,00 zł
 Minimalne postąpienie:                                              2 000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 16 października 2017 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 10 października 2017 r.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą  koszty geodezyjne w kwocie 888,00 zł. W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10
                                                                          

Wójt  Gminy
                                                  Zenon Kotarski

Domaszowice 2017-09- 12  


O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).

Wójt Gminy Domaszowice
o g ł a s z a
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Strzelce obejmującej działkę numer 345/6 o powierzchni 0.6100 ha, km 4, księga wieczysta numer OP1U/00009349/1. Działka niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowy wiejskiej i terenów rolnych. Dojazd dogodny, uzbrojenie sieciowe działki: energia elektryczna i woda - w bliskości. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzelce teren oznaczony jest w połowie (3050 m²) jest symbolem 25 ZMU - teren pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną z usługami, pozostała część nieruchomości nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren w połowie (3050 m²) oznaczony jest symbolem R-tereny użytków rolnych.  Nieruchomość stanowi  mienie komunalne Gminy Domaszowice nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:                                     28 000,00 zł
Wysokość wadium:                                                                       2 800,00 zł
Minimalne postąpienie:                                                                    300,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 16 października 2017 roku o godzinie 13.15 w Sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 10 października 2017 roku. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.
Cena nieruchomości ustalona w przetargu oraz koszty geodezyjne w kwocie 396,00 zł płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.
Uwaga
W przetargu może uczestniczyć rolnik indywidualny, który spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia  11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.) i przedłoży Komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 oraz  podmioty określone w art. 2a ust. 4 cytowanej ustawy.
Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku nie uzyskania zgody od Prezesa Agencji w świetle art. 2a ust. 4 ww. ustawy Gmina odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.
                                                           

                                                                                                     Wójt  Gminy
Zenon Kotarski

Domaszowice 2017-09- 12  


O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2016 r. poz. 2147 ze zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z poźn. zm.).

Wójt Gminy Domaszowice
o g ł a s z a
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Strzelce obejmującej działkę numer 537/1 o pow. 1,0600 ha z karty mapy 2, księga wieczysta numer OP1U00042897/0. Działka położona jest w sąsiedztwie terenów zabudowy wiejskiej i gruntów rolnych. Nieruchomość  pozostaje w zasięgu sieci uzbrojenia ternu w e.e., wodę i kanalizację, dojazd dogodny z drogi wiejskiej rozłóg w części pod zabudowę - nieregularny. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzelce  teren  w części 0,3400 ha oznaczony jest symbolem 45 ZMU - tereny pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną z usługami. Pozostała cześć działki 0,7200 ha nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego i stanowi grunt rolny średniej przydatności rolniczej. Nieruchomość nie posiada obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto:                  40 000,00 zł
Wysokość wadium:                                                     4 000,00 zł
Minimalne postąpienie:                                                 400,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 16 października 2017 r. o godzinie 13.30 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 10 października 2017 r. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą koszty geodezyjne w kwocie 519,00 zł W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.
Uwaga
W przetargu może uczestniczyć rolnik indywidualny, który spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.) i  przedłoży Komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 oraz  podmioty określone w art. 2a ust. 4 cytowanej ustawy.
Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku nie uzyskania zgody od Prezesa Agencji w świetle art. 2a ust. 4 ww. ustawy Gmina odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.
                                                                                              

                                
                                                                                                     Wójt  Gminy
                                         Zenon Kotarski

Domaszowice 2017-09- 12  


O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2016 r. poz. 2147 ze zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z poźn. zm.).

Wójt Gminy Domaszowice
o g ł a s z a
II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej  w miejscowości Wielołęka obejmującej działkę numer 251 o pow. 0,1700 ha  z karty mapy 1, księga wieczysta numer OP1U00041886/3. Działka położona jest w sąsiedztwie gruntów rolnych. Nieruchomość stanowi drogę klasy dojazdowej KUd, w otoczeniu gruntów rolnych średniej przydatności rolniczej. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielołęka teren oznaczony jest symbolem KUd - drogi klasy dojazdowej. Nieruchomość nie posiada obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto:                    3 000,00 zł
Wysokość wadium:                                                        300,00 zł
Minimalne postąpienie:                                                    30,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 16 paździenika 2017 r. o godzinie 13.45 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 10 października 2017 r. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą  koszty geodezyjne w kwocie 396,00 zł W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

 

                              
                                                                                                     Wójt  Gminy
                                                     Zenon Kotarski

Domaszowice 2017-09- 12