Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczony na zbycie samochodu pożarniczego

Zarządzenie Nr OR.120.7.2017

Wójta Gminy Domaszowice

z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego Żuk

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

Ogłaszam na dzień 06.06.2017 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu marki Żuk ODG 9956, będącego własnością Gminy Domaszowice.

1. Treść ogłoszenia o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Regulamin przetargu określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Umowę kupna – sprzedaży określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Rozpoczęcie przetargu ustala się na dzień 06.06.2017 r. godz. 11:00, stosując wartość wywoławczą pojazdu na kwotę 2 900,00 złotych (słownie : dwa tysiące dziewięćset złotych).

§3

Do przeprowadzenia przetargu powołuję komisje w składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Marcin Korecki,

2. Członek Komisji – Marta Morga,

3. Członek Komisji – Helena Małaczyńska,

§4

Zadaniem Komisji będzie:

1. Ustalenie liczby zgłoszonych ofert oraz sprawdzenie wniesienia wymaganego wadium,

2. wyłonienie oferenta, który zaoferował najwyższą cenę,

3. sporządzenie protokołu z przebiegu przetargu.

§5

Pojazd zostanie przekazany zostanie nabywcy po wpłacie pełnej kwoty wynikającej z przetargu na konto bankowe Urzędu Gminy w Domaszowicach w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§6

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§7

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń i ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Domaszowicach wraz z dokumentacją przetargową.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Nazwa i siedziba jednostki                                                           Załącznik nr 1 do zarządzenia

Gmina Domaszowice                                                                       Wójta Gminy Domaszowice

ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice                           Nr OR.120.7.2017  z dnia 23.05.2017 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie samochodu pożarniczego.

I. Opis przedmiotu sprzedaży.

Przedmiotem zbycia jest samochód pożarniczy marki FS LUBLIN/Żuk, A-156, szt. 1, nr rejestracyjny ODG 9956 stanowiący własność Gminy Domaszowice.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka i model: FS LUBLIN/Żuk, A-156, samochód specjalny

Rodzaj pojazdu: samochód pożarniczy

Nr rejestracyjny: ODG 9956

Rok produkcji: 1988

Nr nadwozia: 501345

Producent: FS Lublin

Kolor: czerwony

Pojemność silnika cm3/DMC kg: 2120/3500

Samochód można obejrzeć po uprzednim skontaktowaniu się z Panem Bartoszem Nowickim tel. 667177782 w terminie od 23.05.2017 r. do 05.06.2017 r. w Wielołęce.

II. Cena wywoławcza samochodu wynosi 2 900,00 złotych brutto.

III. Warunki uczestnictwa:

W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne, oraz inne podmioty mające zdolność prawną, które wniosły wadium w pieniądzu w wysokości 290,00 zł (nr rachunku bankowego 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006) lub w kasie Urzędu Gminy Domaszowice czynnej od pon. – pt. w godz. od 07.30 do 14.00, w terminie do 05.06.2017 r. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

4) inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie do dnia 06.06.2017 r. do godziny 10.30 w Urzędzie Gminy Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Złożone oferty zachowują ważność do dnia 20.06.2017 r.

 Nabywca, który zaoferował najwyższą cenę będzie zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji Przetargowej, nie dłuższym niż 7 dni. Należność powinna być wniesiona na konto Urzędu Gminy Domaszowice  13  8890 1011 0008 0031 2001 0004.

Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny zbywanego samochodu, bowiem ryzyko w tym zakresie przechodzi na kupującego, który zapoznał się/miał możliwość zapoznania się ze stanem technicznym zbywanego pojazdu.

Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie zbywającego: Urząd Gminy w Domaszowicach, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice w dniu 06.06.2017 r. sala narad o godz. 11:00.

Zbywający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.

Wydanie przedmiotu zbycia nastąpi po wpłacie pełnej kwoty w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie podpisana do dnia 20.06.2017 r.

IV. Rozpoczynając przetarg, komisja przetargowa:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu;

2) ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie;

3) otwiera koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w § 16 ust. 1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.