Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. gospodarki komunalnej i zagospodarowania przestrzennego - rozstrzygnięty

 

PDFInformacja o wyniku naboru.pdf

 


Domaszowice, 2016.12.13

 

Protokół

z pierwszego etapu konkursu

z komisyjnego otwarcia ofert na stanowisko ds. gospodarki komunalnej

i zagospodarowania przestrzennego

W dniu 13 grudnia 2016 r. komisja  konkursowa w składzie:

 1. Tomasz Dłubak – przewodniczący komisji
 2. Marta Morga – członek
 3. Ireneusz Żyła – członek

dokonała komisyjnego otwarcia i oceny formalnej ofert jakie wpłynęły do Sekretariatu Urzędu Gminy Domaszowice. W odpowiedzi na konkurs na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i zagospodarowania przestrzennego  wpłynęły 1 oferta.

Komisja zapoznała się  z dokumentami złożonymi przez kandydatów na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i zagospodarowania przestrzennego, dokonała analizy dokumentów aplikacyjnych i  stwierdziła, że oferta spełniła kryteria formalne określone w ogłoszeniu

 1. Pani Aleksandra Dąbrowska-Mazur

Następnie Komisja ustaliła listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu.

Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu i dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Aleksandra Dąbrowska-Mazur

Domaszowice

Komisja  postanowiła, że w drugim etapie konkursu przeprowadzona będzie  rozmowa kwalifikacyjna, która  odbędzie się 28  grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Tomasz Dłubak


USC.2110. 4.2016

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

1. Stanowisko pracy:

 Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i  zagospodarowania przestrzennego w  Urzędzie Gminy Domaszowice

           Wymiar czasu pracy : 1/2 etatu  

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek budownictwo ogólne, architektura
 • umiejętność analizowania dokumentacji technicznej- projektów budowalnych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 •  nieposzlakowana opinia,  

znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu postępowania administracyjnego,                         

 • umiejętności interpersonalne w zakresie obsługi interesanta,
 • dyspozycyjność,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. gospodarki komunalnej i  zagospodarowania przestrzennego.                            

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • co najmniej
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
 • odporność na stres,
 • umiejętność samodzielnej pracy, operatywność, komunikatywność i dyspozycyjność,
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność,
 • umiejętność zachowania życzliwości i uprzejmości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami i interesantami,
 • prawo jazdy kategorii B.

4. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

I . W zakresie gospodarki komunalnej:                                                                           

1) Koordynowanie działań związanych z tworzeniem warunków dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.                                                                    

2) Koordynowanie działań związanych z tworzeniem gminnego zasobu mieszkaniowego,

3) Koordynowanie działań związanych z  zapewnieniem lokali socjalnych i lokali zamiennych, a  także  zaspokajanie  potrzeb   mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.                             

4) Przygotowywanie umów o odpłatne używanie lokalu i umów najmu.                     

5) Naliczanie czynszu za wynajem lokali oraz rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania.                                                                                                  

6) Przygotowywanie zarządzeń Wójta Gminy w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokali będących własnością gminy, wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i innych przewidzianych w ustawie.                                                                                                               

7) Nadzór nad zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla mieszkańców Gminy.                                                

8) Informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

9) Przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowe oczyszczanie ścieków.

10)  Przygotowywanie uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy, w sprawie zatwierdzenia taryf  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz innych uchwał przewidzianych w ustawie. 

11)  Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

12)  Planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy.

13)  Rozliczanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy.                      

14)   Opracowywanie projektu założeń do planu i projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i przygotowanie uchwał Rady Gminy w tych sprawach.

15) Koordynowanie prac związanych z budową kanalizacji na terenie gminy.                     

16) Planowanie, finansowanie oraz realizacja inwestycji gminnych.

 II . W zakresie zagospodarowania przestrzennego:                                                

 1) Koordynowanie działań związanych z kształtowaniem polityki przestrzennej gminy, w tym: uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, a także przygotowywanie odpowiednich w tym zakresie uchwał Rady Gminy.                                                                                                 

2) Koordynowanie prac związanych z powoływaniem gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej jako organu doradczego wójta oraz ustalanie jej regulaminu.

3) Udostępnianie do wglądu studium i miejscowych planów oraz wykonywanie z nich wypisów i wyrysów.                                                                                                   

4) Prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę i gromadzenie  materiałów z nimi związanych.                                                      

5) Dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenianie postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowywanie wieloletnich programów ich sporządzania.

6) Przygotowywanie uchwał Rady Gminy w sprawie aktualności studium i planów miejscowych w przypadku uznania ich za nieaktualne.

7) Naliczanie i prowadzenie dokumentacji związanej z opłatami „planistycznymi”  i odszkodowaniami dotyczących wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości  po uchwaleniu planów miejscowych.                                                                              

8) Prowadzenie postępowania, przygotowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego oraz prowadzenie rejestru tych decyzji.                                                   

9) Prowadzenie postępowania, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy  i prowadzenie rejestru tych decyzji.

  III. W zakresie ochrony zabytków:  

1) Koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem gminnego programu opieki nad zabytkami, przygotowywanie odpowiedniej uchwały Rady Gminy oraz sprawozdań  z realizacji tego programu.                                                                                      

2) Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków objętych wojewódzką ewidencją zabytków.

3) Przyjmowanie zawiadomień o odkryciu przedmiotów o wartości zabytkowej lub archeologicznej i zawiadamianie o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4) Uzyskiwanie odpowiednich pozwoleń i opinii od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

5) Sprawowanie opieki nad zabytkami, koordynowanie finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny ma gmina.                                                                                     

6) Przygotowywanie uchwał Rady Gminy w sprawie utworzenia parku kulturowego.

7) Wnioskowanie o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach.

8) Przygotowywanie wniosków o przyznanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami” osobom zasłużonym.                                       

IV. W zakresie cmentarzy:                                                                           

 1. Koordynowanie prac związanych z zakładaniem, rozszerzaniem i zamykaniem cmentarzy komunalnych oraz przygotowywanie uchwał Rady Gminy w tych sprawach.                                                                                                  
 2. Koordynowanie prac związanych z utrzymywaniem i zarządzaniem cmentarzami Komunalnymi.
 3. Przygotowywanie decyzji o użyciu terenu cmentarnego na inny cel w przypadkach wskazanych w ustawie.
 4.  Zapewnienie opieki i pielęgnowanie grobów i cmentarzy wojennych.
 5. Dozór oraz w miarę potrzeby nadzór nad wykonywaniem remontów grobów i cmentarzy wojennych.

5. Warunki pracy na stanowisku:

1) Praca na 1/2 etatu.

2)  Praca o charakterze biurowym, wymagająca częstego kontaktu z interesantami oraz z różnego rodzaju instytucjami.

3) Praca w godzinach od 7:30 do 11:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze).

4) Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Domaszowice.

5) Wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym.

6)  Praca przy komputerze.

6. Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych –  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. październik 2016 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Domaszowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

7. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kwestionariusz osobowy,
 6. pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznychi posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
 8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata  do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i zagospodarowania przestrzennego w terminie do  6 grudnia 2016 r.  do godz. 15.30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela Ireneusz Żyła –  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. 077 410 82 50 wew. 115.

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, r.  poz. 922) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902).

Wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.

W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice www.bip.domaszowice.pl oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej  Urzędu www.domaszowice.pl.

Wójt Gminy

 /-/ Zenon Kotarski

Domaszowice, 24.11.2016 r.