Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o III publicznych przetargach nieograniczonych na nieruchomości określone w księdze: OP1U00078844/5, w miejscowości Siemysłów, OP1U00042897/0, w miejscowości Strzelce, OP1U00055675/2, w miejscowości Dziedzice

  

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2015 r. poz.1774 ze zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

 Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej  w miejscowości  Dziedzice obejmującej działkę numer 127/2 o pow. 0.1700 ha  z karty mapy 1, księga wieczysta numer OP1U00055675/2 . Działka w otoczeniu terenów zabudowy mieszanej i gruntów rolnych . Dojazd mało dogodny Działka nieuzbrojona, uzbrojenie sieciowe w energię elektryczną i wodę - w  głównej drodze wiejskiej .W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dziedzice - teren działki  oznaczony jest symbolem MM - tereny  zabudowy mieszanej. Nieruchomość nie posiada obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto 12 300,00 zł

Wysokość wadium 1 230,00

Minimalne postąpienie 200,00

Przetarg odbędzie się dnia 29 listopada 2016 r. o godzinie 13.30 w sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 22 listopada 2016 r. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą  koszty geodezyjne w kwocie 396,00 zł. W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

Wójt  Gminy

Zenon Kotarski 

 Domaszowice 2016-10-27


 O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2015 r. poz. 1774 ze zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z poźn. zm.).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej  w miejscowości  Strzelce obejmującej działkę numer 537/1 o pow. 1,0600 ha  z karty mapy 2, księga wieczysta numer OP1U00042897/0. Działka położona jest w sąsiedztwie terenów zabudowy wiejskiej i gruntów rolnych. Nieruchomość  pozostaje w zasięgu sieci uzbrojenia ternu w e.e., wodę i kanalizację, dojazd dogodny z drogi wiejskiej rozłóg w części pod zabudowę - nieregularny. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzelce teren w części 0,3400 ha oznaczony jest symbolem 45 ZMU - tereny pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną z usługami. Pozostała cześć działki 0,7200 ha nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego i stanowi grunt rolny średniej przydatności rolniczej. Nieruchomość nie posiada obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto 49 889,00 zł

Wysokość wadium 5 000, 00

Minimalne postąpienie 500,00

Przetarg odbędzie się dnia 29 listopada2016 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 22 listopada 2016 r. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą  koszty geodezyjne w kwocie 519,00 zł W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Uwaga

W przetargu może uczestniczyć rolnik indywidualny, który spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia  11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego  (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) i przedłoży Komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 oraz  podmioty określone w art. 2a ust. 4 cytowanej ustawy.

Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku nie uzyskania zgody od Prezesa Agencji w świetle art. 2a ust. 4 ww. ustawy Gmina odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt  Gminy

Zenon Kotarski 

 Domaszowice 2016-10 - 27


O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2015 r. poz. 1774 ze zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z poźn. zm.).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Siemysłów obejmującej działkę numer 212/5 o pow. 0,9000 ha  z karty mapy 2, księga wieczysta numer OP1U00078844/5. Działka w sąsiedztwie terenów zabudowy wiejskiej i gruntów rolnych. Nieruchomość pozostaje w zasięgu sieci uzbrojenia ternu w e.e., i wodę, dojazd dogodny z drogi wiejskiej. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Siemysłów teren w części 0,2200 ha oznaczony jest symbolem MM - tereny zabudowy mieszanej. Pozostała cześć działki 0,6800 ha  oznaczona jest symbolem RP - tereny użytków rolnych bez prawa zabudowy. Nieruchomość nie posiada obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto 42 918,00 zł

Wysokość wadium 4 300,00 zł

Minimalne postąpienie 500,00

Przetarg odbędzie się dnia 29 listopada 2016 r. o godzinie 13.15 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 22 listopada 2016 r. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą koszty geodezyjne w kwocie 519,00 zł. W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

Uwaga  

W przetargu może  uczestniczyć rolnik indywidualny, który spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego  (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) i przedłoży Komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 oraz  podmioty określone w art. 2a ust. 4 cytowanej ustawy.

Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku nie uzyskania zgody od Prezesa Agencji w świetle art. 2a ust. 4 ww. ustawy Gmina odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt  Gminy

Zenon Kotarski 

Domaszowice 2016-10-27