Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOMASZOWICACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ASYSTENT RODZINY - rozstrzygnięty

 

PDFInformacja o wyniku naboru.pdf (32,66KB)


Projekt lub stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu Bliżej rodziny i dziecka -wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020,
Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOMASZOWICACH OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ASYSTENT RODZINY

1. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) Posiada wykształcenie:

a) Wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) Wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) Posiada obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

4) korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych

5) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

6) cieszenie się nieposzlakowana opinią

7) Prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu;

8) Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

9) Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

10) Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

2. wymagania dodatkowe:

1) Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

2) Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

3) Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;

4) Umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

2. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

a) Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

b) Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu, problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi;

c) Wspieranie aktywności społecznej i zawodowej rodzin rodzin;

d) Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu zatrudnienia;

e) Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

f) Prowadzenie indywidualnych konsultacji i dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;

g) Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

h) Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym działającym na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

i) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

j) Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

k) Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

4. Informacje dodatkowe:

a) Praca asystenta rodziny w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia naboru).

b) Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny;

b) CV ze zdjęciem;

c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

d) Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) kwestionariusz osobowy

f) kserokopia prawa jazdy

g) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje  z zakładów pracy;

h) Oświadczenie pisemne  o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ;

i) W przypadku zawarcia umowy kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach, ul. Główna 24 A, 46-146 Domaszowice do dnia 21.10.2016 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: asystent rodziny.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Bożena Białkowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 77 419 44 51.

Dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, r. poz. 1182 z późn. zm.).

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice www.bip.domaszowice.pl oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Urzędu www.domaszowice.pl.

Domaszowice, 13.10.2016 r.

Kierownik Ośrodka

Pomocy Społecznej

/-/ Bożena Białkowska