Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienia, postanowienia i decyzje środowiskowe

 


Domaszowice, dnia 09.10.2023 r.

RI.6220.1.2023.EF

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775.) - zwany dalej  k.p.a,  w związku z art. 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) - zwaną dalej ustawa ooś, Wójt Gminy Domaszowice

zawiadamia strony postępowania

I. o nałożeniu  na wnioskodawcę Eolus Energia Odnawialna Sp. z o. o., ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Wielołęka, gmina Domaszowice”.

 1. ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w pełnym zakresie zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)
 2. o zawieszeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 49 k.p.a. - zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice.

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice.
 2. Na stronie BIP, stronie www Urzędu Gminy Domaszowice.
 3. Na tablicy ogłoszeń w pobliżu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Wielołęka.

Otrzymują:

1. Eolus Energia Odnawialna Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa

2. Strony postępowania zawiadomione w trybie art. 49 Kpa

3. a/a


Domaszowice, dnia 28.08.2023 r.

RI.6220.1.2023.EF

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775.) -  zwany dalej  k.p.a,  w związku z art. 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) - zwaną dalej ustawa ooś, Wójt Gminy Domaszowice

zawiadamia strony postępowania

że z uwagi na konieczność uzupełnienia karty informacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Wielołęka, gmina Domaszowice” w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na wniosek Eolus Energia Odnawialna Sp. z o. o., ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa, złożony w dniu 22.02.2023 r. nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy ooś. Wobec powyższego działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.10.2023 r.

Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 k.p.a stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice.

Wójt Gminy Domaszowice

/-/ Urszula Medyk

Obwieszczenie zamieszczono:

 1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice.
 2. Na stronie internetowej  BIP Urzędu  Gminy Domaszowice.
 3. Na tablicy ogłoszeń w pobliżu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Wielołęka.

Otrzymują:

1. Eolus Energia Odnawialna Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa

2. Strony postepowania zawiadomione w trybie art. 49 Kpa

3. a/a


Wójt Gminy Domaszowice działając na podstawie art. 38 w związku z 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 29.06.2023 r. na wniosek z dnia 30.06.2022 r. „FERMAPOL” Zalesie Sp. z o.o., Zalesie, 46-146 Domaszowice, została wydana decyzja nr RI.6220.3.2022.EF o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa fermy trzody chlewnej FERMAPOL Zalesie Sp. z. o. o., Zalesie, 46-146 Domaszowice, polegająca na budowie budynku warchlakarni o obsadzie 4466 stanowisk (185,02 DJP), na działce 9/8 obręb Domaszowice” - DOCXObwieszczenie o wydaniu decyzji.docx (16,34KB)

- DOCXDecyzja Fermapol RI.6220.3.2022.EF.docx (35,52KB)


Wójt Gminy Domaszowice działając na podstawie art. 38 w związku z 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 28.06.2023 r. na wniosek z dnia 27.04.2023 r. Pana Franciszka Bartczyszyna, w którego imieniu działa Pełnomocnik Pani Marlena Wyspiańska, adres do korespondencji: ul. Agrestowa 141/26, 53-035 Wrocław, została wydana decyzja nr RI.6220.2.2023.EF o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonaniu urządzenia wodnego S1 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr 10/6 i 12/28 w miejscowości Domaszowice”. - DOCXObwieszczenie o wydaniu decyzji.docx (16,27KB)

- DOCXDecyzja Franciszek Bartczyszyn RI.6220.2.2023.EF.docx (39,09KB)


Wójt Gminy Domaszowice zawiadamia strony postępowania że z uwagi na konieczność uzupełnienia karty informacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Wielołęka, gmina Domaszowice” w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na wniosek Eolus Energia Odnawialna Sp. z o. o., ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa - DOCXObwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.docx (16,24KB)


 Wójt Gminy Domaszowice zawiadamia, że w dniu 27.04.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek, złożony przez Pana Franciszka Bartczyszyn, zamieszkały Siemysłów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego S1 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na działce nr 10/6 i 12/28 w miejscowości Domaszowice”. - DOCXObwieszczenie o wszczęciu postępowania.docx (16,73KB)

 Obwieszczenie - Zawiadomienie – Wójt Gminy Domaszowice zawiadamia o przedłużeniu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Eolus Energia Odnawialna Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Wielołęka, gmina Domaszowice". - DOCXObwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.docx (16,13KB) 

 Obwieszczenie – Wójt Gminy Domaszowice zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Eolus Energia Odnawialna Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Wielołęka, gmina Domaszowice". - PDFObwieszczenie Eolus Energia Odnawialna Sp. zo.o.pdf (409,33KB) 

 Obwieszczenie - o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowa fermy trzody chlewnej FERMAPOL Zalesie Sp. z. o. o., Zalesie, 46-146 Domaszowice, polegająca na budowie budynku warchlakarni o obsadzie 4466 stanowisk (185,02 DJP), na działce 9/8 obręb Domaszowice. - DOCXObwieszczenie Fermapol.docx (14,41KB)

PDFobwieszczenie - budowa farmy fotowoltaicznej.pdf (342,23KB) Budowa farmy fotowoltaicznej gm. Wołczyn


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Wójt Gminy Domaszowice zawiadamia, że w dniu 30.06.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek, złożony przez „FERMAPOL” Zalesie Sp. z o.o., Zalesie, 46-146 Domaszowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa fermy trzody chlewnej FERMAPOL Zalesie Sp. z. o. o., Zalesie, 46-146 Domaszowice, polegająca na budowie budynku warchlakarni o obsadzie 4466 stanowisk (185,02 DJP), na działce 9/8 obręb Domaszowice.


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu podaje do publicznej wiadomości informację: o wydaniu, w dniu 30.05.2022 r., decyzji nr WOOŚ.4203.6.2015.ES/MP o umorzeniu, wszczętego na wniosek Mazovia Energy Resources Sp. z o.o. 00-024 Warszawa Al. Jerozolimskie 30 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego Popielów”. - PDF14.Zawiadomienie społeczeństwa - Domaszowice (1).pdf (103,32KB)


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu zawiadamia strony postępowania o wydaniu, w dniu 30.05.2022 r., decyzji nr WOOŚ.4203.6.2015.ES/MP o umorzeniu, wszczętego na wniosek Mazovia Energy Resources Sp. z o.o. 00-024 Warszawa Al. Jerozolimskie 30 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego Popielów”. - PDF13.Zawiadomienie stron - Domaszowice (1).pdf (111,46KB)


PDFZawiadomienie, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z charakterystyką przedsięwzięcia.pdf (7,55MB) - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Igłowice – Bukowa Śląska


PDFInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego z zakresie wykonania urządzeń wodnych obejmujących przebudowę rowu bez nawy w miejscowości Domaszowice.pdf (257,06KB)


PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa biogazowni rolniczej II o mocy elektrycznej 0,999 MW....pdf (254,62KB) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biogazowni rolniczej II o mocy elektrycznej 0,999 MW  wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Domaszowice w miejscowości Zalesie, na działkach nr 9/11 i 9/14, obręb 0011 Domaszowice o powierzchni 10,0409 ha”.


PDFObwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach GL.RUZ.4210.45.2021.BS.pdf (673,57KB)


PDFZawiadomienie Wójta Gminy Świerczów o przystąpieniu do zmiany MPZP.pdf (105,33KB) - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miodary, Starościn, Świerczów i Zbica oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbic


PDFGL.ZUZ.3.4210.108.2021.RL.pdf (239,85KB) - Informacja o wszczęciu postępowania na wniosek złożony pismem (bez znaku) w dniu 22.04.2021 r., Gminy Domaszowice reprezentowanej przez osobę fizyczną, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne, w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu ul. Słonecznej, Krótkiej, Poprzecznej, Przedszkolnej oraz Łąkowej w Domaszowicach.


PDFObwieszczenie Dyrektora RZGW Wód Polskich w Gliwicach - dot. wczęcia postępowania w sprawie wniosku SA PKP PLK - prac na lini Kluczbork - Wrocła Mikołajów.pdf (261,78KB)


PDFObwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego -dot. wydania decyzji w sprawie farmy wiatrowej Rychtal.pdf (777,54KB) - OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO zawiadamiające o wydaniu decyzji administracyjnej Wojewody Wielkopolskiego nr 127/21 z dnia 15 lipca 2021 r., znak: IR-V.7840.88.2021.7, zmieniającej decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2019 r., znak: IR-IV.7721.209.2017.3, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla zamierzenia obejmującego budowę I etapu Farmy Wiatrowej ,,Rychtal”, składającego się z 7 elektrowni wiatrowej SIEMENS SWT 3.2-113 na działkach o nr ewid. 199/1, 147, 200/1, 116, 117, 123/3, 123/4, 124, 132 i 134, obręb 0008 Skoroszów, 71/2, 304/1, 306/2, 306/11, 297/14 i 298, obręb 0005 Proszów oraz 140, obręb 0009 Stogniewice, jedn. ewid. 300806_2 Rychtal.


PDFObwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania - dot. Farmy wiatrowej Baranów.pdf (194,83KB) - o wszczęciu na wniosek inwestora WSB Park Wiatrowy Kępno Sp. z o. o,, złożony w dniu 25 maja 2021 r., skorygowany w dniu 2 czerwca 2021 r. (daty wpływu do urzędu), postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę udzielonego przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzją nr z dnia 26 lipca 2019 r., znak: IR-IV.7721.209.2017.3, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, dla zamierzenia obejmującego: budowę I etapu Farmy Wiatrowej „Baranów”, składającego się z 7 elektrowni wiatrowych SIEMENS SWT 3.3-130 o symbolach EW9A, EW9B, EW9C, EW11A, EW12, EW13 i EW13A, na działkach położonych w miejscowościach Skoroszów, Stogniewice, Proszów, nr ewidencyjny gruntów 199/1, 147, 200/1, 166, 117, 123/3, 123/4, 132 i 134 (obręb Skoroszów), 71/2, 304/1, 306/2, 306/11, 297/14 i 298 (obręb Proszów) i 140 (obręb Stogniewice).


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 100315 O w miejscowości Siemysłów" PDFZawiadomienie o wszczęciou postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych.pdf (85,58KB)


PDFInformacja o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego - odprowadzanie wód opadowych droga krajowa nr 42.pdf (534,64KB)


Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek, złożony w dniu 15.01.2021 r., przez Polskie Biogazownie „Energy-Zalesie”, Sp. z o. o., ul. Wspólna 70, 02-687 Warszawa, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa biogazowni rolniczej II o mocy elektrycznej 0,999 MW  wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Domaszowice”. :DOCZawiadomienie.doc (29,00KB)


PDFInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych do cieku Oziąbel.pdf (397,58KB)


PDFZawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na likwidację studni nr 1, 2, 3 i 4 ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny (390,95KB)


PDFObwieszczenie o wydanych pozwoleniach wodnoprawnych FermaPol Zalesie.pdf (721,50KB)

PDFOBWIESZCZENIE o wszczęciu na wniosek PPH FERMA-POL uzupełnionego postępowania administracyjnego.pdf (738,36KB)


Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 8 października 2019 r., znak GL.RUZ.421.121.2019.AT/TS (załącznik nr 1) o wszczęciu postępowania w sprawie o:

 1. wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – studni wierconych nr 1b, 2b i 4a;
 2. wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór czwartorzędowych wód podziemnych za pomocą studni wierconych nr 1b, 2b i 4a (podstawowe) oraz istniejących studni 1a i 2a (awaryjne), dla potrzeb zaopatrzenia w wodę ludności i zwierząt gospodarskich oraz uzdatniania o dostarczania wody;
 3. wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w pkt. I.1 decyzji wojewody opolskiego z dnia 12 stycznia 2006 r. znak ŚR.III-MJP-6811-187/05, na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych.

PDFZAŁĄCZNIK 1.pdf (452,39KB)


PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie ujęcia wody w Siemysłowie GL.ZUZ.3.421.133.2019.DP.pdf (436,96KB)


Domaszowice, 22.03.2019 r.

OŚ.6220.3.2019.MK

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek nr Ldz. 102/03/2019, złożony w dniu 20.03.2019 r., przez Polskie Biogazownie „Energy-Zalesie”, Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja Biogazowni rolniczej w zakresie dozowania substratów i magazynowania nawozów organicznych”.

W pokoju nr 12 Urzędu Gminy Domaszowice można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.


PDFZawiadomienie RDOŚ w Opolu stron postępowania w sprawie linia kolejowej Kluczbork - Wrocław.pdf (567,83KB)

PDFPostanowienie o odstąpieniu od raportu - FermaPol Zalesie podłaczenie studni.pdf (947,63KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie - Podłaczenie studni dla Ferma-Pol w Zalesiu.pdf (106,61KB)


 


Domaszowice, dnia 27.11.2017 r.

OŚ.6220.5.2017

ZAWIADOMIENIE

o sposobie i miejscu składania uwag i wniosków

 Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)  zawiadamiam o możliwości  składania uwag i wniosków w ramach wszczętego postępowania na wniosek złożony w dniu 29.08.2017 r., przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FERMA-POL” Sp. z o.o. Zalesie, 46-146 Domaszowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja i przebudowa instalacji do hodowli i chowu świń PPH Ferma-Pol Sp. z o.o. w Zalesiu”.

W pokoju nr 12 Urzędu Gminy Domaszowice można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres , w terminie od 29.11.2017 r. do 29.12.2017 r.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Tomasz Dłubak

Zastępca Wójta Gminy Domaszowice

Opracował: MK.


OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w związku z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego

zawiadamia

o możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”, którego integralną część stanowi Plan Działań Krótkoterminowych.

Zgodnie z art. 91 ust. 1, 5 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 13 listopada 2017 r. podjął uchwałę nr 4622/2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej” i skierowania go do konsultacji społecznych.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (adres: Opole, ul. Hallera 9, budynek A, pok. 108) oraz na stronie internetowej (www.bip.opolskie.pl w zakładce Menu podmiotowe – Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska – Programy Ochrony Powietrza).

Uwagi i wnioski do przedmiotowego projektu mogą być wnoszone w terminie 21 dni od dnia 20 listopada 2017 r.:

 • w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na ww. stronie internetowej www.bip.opolskie.pl, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,
 • ustnie do protokołu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opole, ul. Hallera 9, budynek A, w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na formularzu zgłaszania uwag zamieszczonym na powyższej stronie internetowej, na adres: lub przez platformę e-puap.

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Opolskiego.


PDFDecyzja Wójta Gminy Rychtal dot elektrowni wiatrowych RYCHTAL.pdf (155,86KB)

PDFDecyzja Wójta Gminy Domaszowice dot biogazowni Zalesie.pdf (248,73KB)

PDFDecyzja Wójta Gminy Domaszowice dot Rozbudowy gospodarstwa rolnego.pdf (845,37KB)


Domaszowice, dnia 30.08.2017 r.

OŚ.6220.5.2017

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek złożony w dniu 29.08.2017 r. przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „FERMA-POL” Sp. z o.o. Zalesie, 46-146 Domaszowice, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja i przebudowa instalacji do hodowli i chowu świń PPH Ferma-Pol Sp. z o.o. w Zalesiu”.

W pokoju nr 12 Urzędu Gminy Domaszowice można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski lub zastrzeżenia.

Wójt Gminy Domaszowice

Zenon Kotarski


PDFZawiadomienie Modernizacja sieci gazowej biogazowni rolniczej Zalesie.pdf (42,53KB)

PDFzawiadomienie o sposobie i miejscu składania uwag i wniosków.pdf (53,93KB)

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego - wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.pdf (189,05KB)

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa Gospodarstwa Rolnego.pdf (248,72KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie - dot. budowy zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Rychtal.pdf (41,05KB)

PDFObwieszczenie o przedłużeniu terminu - dot. budowy zepołu elektrowni w gm. Rychtal.pdf (150,64KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań - dot. zespołu elektrowni wiatrowych Rychtal.pdf (100,83KB)
PDFDecyzja środowiskowa w sprawie - Uruchomienia kompostowni odpadów w m. Domaszowice.pdf (1,35MB)
PDFObwieszczenie - Budowa ciągu pieszorowerowego Zalesie-Domaszowice.pdf (72,58KB)

PDFDecyzja środowiskowa - budowa ciągu pieszorowerowego Zalesie-Namysłów.pdf (239,56KB)

PDFZawiadomienie o prowadzonym postepowaniu - Prace na lini Kluczbork-Wrocław.pdf (77,16KB)

PDFZawiadomienie o rozprawie w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań - dot. zespołu elktrowni wiatrowych Rychtal.pdf (104,78KB)

PDFZawiadomienie RDOŚ w Opolu dot. prac na linii kolejowej Kluczbork - Wrocław.pdf (64,04KB)

PDFObwieszczenie SKO w Kaliszu - budowa zespołu elektrowni wiatrowych RYCHTAL.pdf (110,76KB)

PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Zalesie-Domaszowice.pdf (76,78KB)

PDFObwieszczenie SKO w Kaliszu - dot. budowy elektrowni wiatrowych w gm. Rychtal.pdf (71,38KB)

PDFOgłoszenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia - Scalanie gruntów wsi Zofijówka.pdf (321,91KB)

PDFZawiadomienie o prowadzeniu postepowania w sprawie - Uruchomienia kompostowni odpadów w m. Domaszowice.pdf (67,24KB)