Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony - Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych wraz z pełnieniem opieki

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (192,00KB)   

  Domaszowice, 06.07.2016 r.

           

            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

1. Nazwa Zamawiającego: Gmina Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych wraz z pełnieniem opieki przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 28.06.2016r.

(ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 91305-2016, data zamieszczenia 17.06.2016r.)

3. Liczba otrzymanych ofert - 2, z których odrzucono 0, wykluczono 0.

4. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za 1 km- 98%,

Czas reakcji- 2%.

5. Wybrano następującą ofertę

Oferta nr 2

Usługi Transportowe Przewóz Osób Autobusem

Grzegorz Kielar

ul.Tęczowa 17/7

45-759 Opole

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną ze wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i ogłoszeniu, otrzymał 99,22 punktów (cena brutto za 1 km – 97,22 pkt, czas reakcji - 2,00 pkt).

Cena wybranej oferty wynosi: 2,51 zł brutto  za 1km (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt jeden groszy).

6. Pozostali Wykonawcy

Oferta Nr 1

Firma Wielobranżowa

Bartosz Dorociak

ul.Kolejowa 34

46-113 Wilków

Oferta otrzymała 98,53 pkt (cena brutto za 1 km – 98,00 pkt, czas reakcji  - 0,53 pkt).

 

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji  o wyborze najkorzystniejszej oferty (art. 94, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

                                                                                              Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                     Zenon Kotarski

                                                                                                                / - /

 

Do wiadomości :

  1. Strona Internetowa Gminy Domaszowice
  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Domaszowice
  3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty (art.92, ust 1 wyżej cytowanej ustawy).
  4. a/a 

 

PDFogłoszenie.pdf (493,00KB)

PDFSIWZ.pdf (589,69KB)

PDFzałącznik nr 1 do SIWZ - projekt umowy.pdf (268,74KB)

DOCFormularz oferty.doc (56,50KB)

DOCzałącznik nr 1 do formularza oferty.doc (43,00KB)

DOCzałącznik nr 2 do formularza oferty.doc (43,00KB)

DOCzałącznik nr 3 do formularza oferty.doc (50,00KB)

DOCzałącznik nr 4 do formularza oferty.doc (30,50KB)

DOCzałącznik nr 5 do formularza oferty.doc (42,00KB)