Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej - ROSTRZYGNIĘTY

 


PDFProtokół z naboru oraz informacja - głowny ksiegowy OPS.pdf (90,74KB)


Domaszowice, 2016.05.17

Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły dwie oferty. Obie oferty spełniły kryteria formalne określone w ogłoszeniu.

Osoby, które zakwalifikowały się na rozmowę kwalifikacyjną:

L.P.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Teresa Leśner

Wierzchy

2.

Justyna Adach

Namysłów

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na stanowisko: Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej odbędzie się 20 maja 2016 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Bożena Białkowska


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w  Domaszowicach ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Domaszowicach, ul. Główna 24 a, 46-146 Domaszowice

1. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Domaszowicach, ul. Główna 24 a, 46-146 Domaszowice

2. Stanowisko pracy:   

Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej

 Wymiar czasu pracy : pełny etat 

3. Niezbędne wymagania:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 4. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 7. cieszenie się nieposzlakowaną opinią;  
 8. znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań oraz dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego i kodeksu postępowania administracyjnego tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
 9. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy
 10. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
 11. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
 12. umiejętność sporządzania sprawozdawczości i analiz
 13. Dyspozycyjność;
 14. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 15. Spełnienie przynajmniej jednego z poniższych punktów dotyczących wykształcenia:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończenie średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadanie co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

4. Dodatkowe wymagania:

 1. Preferowany kierunek studiów Ekonomia; 
 2. Doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub w jednostkach samorządu terytorialnego;
 3. Znajomość obsługi komputera  w środowisku Windows, programów pakietu Microsoft Office  (arkusz kalkulacyjny,  Płatnik, programy finansowo-księgowe, płacowe)
 4. Predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie organizacyjne, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, wysoka kultura osobista;
 5. Umiejętność pracy pod presją czasu;

5. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 2. Opracowanie budżetu i dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian;
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 4. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków budżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki
 5. Nadzór nad realizacją budżetu;
 6. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 7. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
 8. Opracowanie dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz jego zmian.
 9. Prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych z tym związanych;
 10.  Sporządzanie sprawozdań  budżetowych i finansowych, sprawozdań dla GUS.
 11.  Dokonywanie rozliczeń z ZUS;
 12.  Nadzór nad celowością i prawidłowością środków finansowych w ramach zadań własnych i zleconych.

6. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca na pełny etat;

2) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze);

3) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) oraz Regulaminem wynagradzania Ośrodka Pomocy Społecznej w  Domaszowicach

4) wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym;

5) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

7. Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w marcu 2016 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Domaszowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV);
 2. List motywacyjny;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, posiadane dodatkowe uprawnienia;
 6. Pisemne oświadczenie  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Pisemne oświadczenie o niekaralności prawomocnym  wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 8. Pisemne oświadczenie o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi;
 9. Pisemne oświadczenie o treści: „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych”;
 10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.);                                  
 11. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata do Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach, ul. Główna 24 a, 46-146 Domaszowice, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego” w terminie  do  12.05.2016 r. do godz. 15.30.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych unformacji udziela: Bożena Białkowska -Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w Domaszowicach, tel. 77 419 44 51.

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r.,  poz. 2135 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202 z późn. zm.).

Kierwonik Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach zastrzega sobie prawo zakończenia otwartego naboru lub jego unieważnienie w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

Wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.

W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice www.bip.domaszowice.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka i stronie internetowej Urzędu  www.domaszowice.pl.

                        Kierownik Ośrodka

   Pomocy Społecznej

/-/  Bożena Białkowska

Domaszowice, 29.04.2016 r.