Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY KW OP1U/00042899/4, OP1U00036401/2, OP1U/00077720/3

Domaszowice 2016-04-06

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y c h   d o   s p r z e d a ż y

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.26.2016 z dnia 18 marca 2016 r.   W ó j t   G m i n y   wyznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr 199/1-  nieruchomość  niezabudowaną obejmującą: 

- działka numer 196/3 o pow. 0,0100 ha, położona w obrębie Strzelce z karty mapy 3,  posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00042899/4

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce teren oznaczony jest symbolem 34 ZMU – tereny pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną z usługami. 

Cena nieruchomości:  1 284,12 zł brutto

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Strzelce  na okres 6 tygodni  tj. od dnia  6 kwietnia 2016. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 19 maja  2016 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy  Domaszowice pok. nr 10.          

                                                                                   Wójt Gminy

Zenon Kotarski

                                                                                    

Domaszowice 2016-04-06

W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y c h   d o   s p r z e d a ż y

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.14.2016 z dnia 15 lutego 2016 r.  W ó j t   G m i n y   wyznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość niezabudowaną obejmującą: 

- działka numer  24/1 o pow. 1,2200 ha, położona w obrębie Zofijówka z karty mapy 1,  posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U00036401/2.

W  planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zofijówka  teren oznaczony jest symbolem ZL – tereny lasów. 

Cena nieruchomości:  45 892,00 zł brutto

w tym:

wartość drzewostanu - 14 416, 00 zł

wartość gruntu - 31 476,00 zł

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Strzelce  na okres 6 tygodni  tj. od dnia  6 kwietnia 2016. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 19 maja  2016 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy  Domaszowice pok. nr 10.           

Wójt Gminy

Zenon Kotarski

 

Domaszowice 2016-04-06

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y c h  d o  s p r z e d a ż y

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXX.222.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2014 r. Wójt Gminy Domaszowice, przeznacza się do sprzedaży:

w drodze przetargu budynek po byłej szkole, stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 651,49 m² wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, w budynku gospodarczym wolno stojący o pow. 62,40 m²  położony  w miejscowości Strzelce 42/2 obejmujący działkę numer 538/1 o pow. 0,4900 ha w udziale 82/100 z  karta mapy 2, księga wieczysta nr  OP1U/00077720/3.

W panie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce teren oznaczony jest symbolem 43U – usługi z zakresu oświaty z możliwością adaptacji na cele usługowe inne lub mieszkaniowe.

Cena nieruchomości  brutto - 332 520,00 zł

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Strzelce na okres 6 tygodni  tj od dnia  6 kwietnia  2016 roku. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do 19 maja 2016 roku  do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014, poz. 518 ze zm.)

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Wójt Gminy

Zenon Kotarski