Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. wymiaru podatku - Rozstrzygnięty


PDFProtokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku oraz informacja Wójta o wyniku naboru.pdf (93,02KB)


USC. 2110.1.2016                                                                                    Domaszowice, 2016.02.19

Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu  o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły  cztery oferty. Jedna  oferta spełniła kryteria formalne określone w ogłoszeniu,  natomiast trzy oferty nie spełniły tych kryteriów.

Podaję do wiadomości listę kandydatów spełniających wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku,  które zakwalifikowały się na rozmowę kwalifikacyjną:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Jacek Majcher

Domaszowice

 

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na stanowisko ds. wymiaru podatku odbędzie się 23 stycznia 2016 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Alicja Piasecka


NR.USC.2110.1.2016

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

 

1. Stanowisko pracy:

Stanowisko ds.  wymiaru podatku w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Domaszowice

Wymiar czasu pracy: pełny etat  na czas określony (na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego)

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią,  
 • znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku od środków transportowych,  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw,  Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętności interpersonalne w zakresie obsługi interesanta,
 • dyspozycyjność,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. wymiaru podatku.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • preferowany kierunek studiów Ekonomia lub Prawo lub Administracja   
 • doświadczenie pracy w organach podatkowych bądź w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista.

4. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie:
  - wymiar podatku od nieruchomości,
  - wymiar podatku rolnego,
  -  wymiar podatku leśnego,
  od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych;
 2. współpraca z ewidencją gruntów, ewidencją ludności oraz innymi jednostkami w toku
  prowadzonego postępowania administracyjnego;
 3. przygotowywanie decyzji wymiarowych, umorzeniowych, przesuwania terminów
  płatności, rozłożenia na raty;
 4. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych;
 5. prowadzenie spraw ulg i zwolnień ustawowych;
 6. sporządzanie sprawozdań z zakresu wymiaru podatków i opłat;
 7. przygotowywanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat;
 8. prowadzenie kontroli podatkowej u podatników;
 9. prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną de minimis dla przedsiębiorców i rolników;
 10. sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy de minimis przedsiębiorcom i rolnikom;
 11. wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis;
 12. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom.

5. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca na pełny etat,

2) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

3) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Domaszowice,

4) wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym,

5) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

6. Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych - w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. styczniu 2016 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Domaszowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

7. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kwestionariusz osobowy,
 6. pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.),                                    
 8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata  do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój Nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na Stanowisko ds. wymiaru podatku w terminie do 15 lutego  2016 r. do godz. 15.30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Sylwia Matuszek - w zastępstwie Skarbnika Gminy, tel. 077 410 82 50, wew. 117 (informacje merytoryczne) i Anna Bodzioch - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  tel. 077 410 82 50 wew. 105 (informacje formalne związane z dokumentacją konkursową).

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, r.  poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202 z późn. zm.).

Wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.

W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice www.bip.domaszowice.pl oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej  Urzędu www.domaszowice.pl.

Wójt Gminy

/-/ Zenon Kotarski

Domaszowice, 05.02.2016 r.