Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - remont alejki w parku

     Domaszowice, dnia 21.09.2015

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

  1. Przedmiot zamówienia

 

Remont alejki w parku w Domaszowicach polegający na:

- ułożeniu obrzeży betonowych o wymiarach 20 cm x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obmiar 20 m,

- ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 5 cm – obmiar 108,1 m²,

- wykonanie podsypki piaskowej z zgęszczeniem ręcznym o grubości 3 cm po zagęszczeniu - obmiar 108,1 m².

- ułożenie chodnika z kostki kamiennej o grubości 6 cm  w nawiązaniu do istniejącej kostki  (tj. koloru, struktury i kształtu) na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar -108,1m²

Termin wykonania – do 30 października 2015 r.

 

  1. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

  1. Termin złożenia oferty: do 28 września 2015 r.

 

  1. Warunki płatności: przelew 21 dni

 

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Helena Małaczyńska

 

  1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie zadania.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

  1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

cena – 100 %.

Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                                        Zenon Kotarski

                                                                                                                                 / - /