Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na sprzedaż pompowni przydomowych

Domaszowice, dnia  08 września 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

I. Nazwa i siedziba jednostki

Gmina Domaszowice ul. Główna 26, 46 -146 Domaszowice

II. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych przedmiotów

Gmina Domaszowice ogłasza przetarg na sprzedaż 11 kompletnych pompowni przydomowych składających się ze zbiorników PEHD o wymiarach ø 800, wys. do 2,5 m (zbiornik z teleskopem i pokrywą PE oraz kompletem uszczelek – 3 szt.), w składzie:

- zbiornik ø 800                                                                  – 11 szt.

- teleskop                                                                           – 11 szt.

- pokrywa                                                                           – 11 szt.

- uszczelki do zbiornika                                                      – 11 szt.

- pompa Kador z silnikiem 400V z zaworem zwrotnym        – 11 szt.

- szafka sterująca 1P3F                                                     – 11 szt.

- wyłącznik pływakowy (11 kpl.)                                          – 33 szt.

- ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa                                  – 11 szt.

- instalacja hydrauliczna (z zaworem odcinającym)            – 11 kpl.

Sprzedaż dotyczy łącznie 11 kpl.

III. Cena wywoławcza

Cena wywoławcza za przedmiot sprzedaży wynosi 59 532,00 zł brutto.

IV. Wysokość wadium oraz forma, termin  i miejsce jego wniesienia

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł.

2. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Wadium należy wnieść w kasie Urzędu Gminy Domaszowice lub na konto Urzędu Gminy Domaszowice prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Domaszowicach, nr konta: 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego będzie uznane za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Gminy Domaszowice otrzyma taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

4. Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

V. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży

Przedmiot sprzedaży można oglądać w firmie PRESKPOL Sp. z o.o., ul. Łódzka 34A, 05-870 Bramki, gm. Błonie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Osoba do kontaktu - Helena Małaczyńska, tel.: 77/4108250, wew. 106

VI. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta

1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu
i go akceptuje,

d) kserokopię dowodu wpłaty wadium.

2. Koperta zawierająca ofertę i pozostałe dokumenty opisane w ust. 1, powinna być

zamknięta, zaklejona i oznaczona nazwą i adresem oferenta z dopiskiem: OFERTA "POMPY" Nie otwierać przed 23.09.2015 r. godz. 12:00

VII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, Sekretariat, w terminie do 23.09.2015 r. do godz. 11.30.

2. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Domaszowice.

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2015 r. o godz. 12:00, w Sali Narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 24, 46-146 Domaszowice.

2. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia.

IX. Inne postanowienia

1. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
z ofert, bez podania przyczyn.

2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt VII podpunkt 1 a-d, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

3. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

4. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

5. W razie wystąpienia ważnego interesu publicznego Gmina Domaszowice zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży.

6. Umowa sprzedaży zostanie zawarta do 15.10.2015 r.

7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy

sprzedaży.

8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

                                                                                  Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                           Zenon Kotarski

                                                                                                   / - /