Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych - Rostrzygnięty

NR.OR.211.2.2015

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

 

1. Stanowisko pracy:

Stanowisko ds.  rozliczeń finansowych placówek oświatowych

           Wymiar czasu pracy: pełny etat

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią,  
 • znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie oświaty,  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw,  Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • dyspozycyjność,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
 • odporność na stres,
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista.

4. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu gospodarki finansowej wydawanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych,
 • opracowywanie projektów planów finansowych placówek oświatowych,
 • kompletowanie dokumentacji i prowadzenie rachunkowości placówek oświatowych, w tym gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja aktywów i pasywów, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych, przesyłanie ich w formie elektronicznej oraz archiwizacja na odpowiednich
 • prowadzenie bieżącej analizy wykonania planu dochodów i wydatków placówek oświatowych oraz bieżące informowanie dyrektorów o stopniu ich realizacji,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych,
 • sprawdzanie dowodów księgowych (rachunków, faktur, list wypłat itp.) pod względem formalno-rachunkowym,
 • dekretacja dowodów księgowych,
 • kompletowanie dokumentacji oraz księgowanie w urządzeniach księgowych funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z regulaminami „Funduszu świadczeń socjalnych” jednostek oświatowych, a także Urzędu Gminy Domaszowice,
 • przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów ze stanowiska pracy zgodnie z planem.

5. Warunki pracy na stanowisku:

1)      praca na pełny etat,

2)    praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

3)      wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Domaszowice,

4)      wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym,

5)      praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

6. Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w czerwcu 2015 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Domaszowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

7. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kwestionariusz osobowy,
 6. pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),                                    
 8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata  do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój Nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na Stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych w terminie do 24 sierpnia  2015 r. do godz. 15.30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Ewelina Moniuszko-Czuczwara – Skarbnik Gminy, tel. 077 410 82 50, wew. 103 (informacje merytoryczne) i Anna Bodzioch – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, tel. 077 410 82 50 wew. 105 (informacje formalne związane z dokumentacją konkursową).

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, r.  poz. 1182 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202).

Wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.

W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice www.bip.domaszowice.pl oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej  Urzędu www.domaszowice.pl.

                                                                                  Wójt Gminy

/-/ Zenon Kotarski

Domaszowice, 14.08.2015  r.

 


Domaszowice, 2015.08.25

 

Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły dwie oferty. Jedna oferta spełniła kryteria formalne określone w ogłoszeniu, natomiast druga nie.

Osoba, która zakwalifikowała się na rozmowę kwalifikacyjną:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

 

Anna Opala

 

Polkowskie

 

 

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych odbędzie się 28 sierpnia 2015 r. (piątek) o godz. 10.00   w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                     Alicja Piasecka


PDFProtokół z naboru na stanowisko ds rozliczeń finansowych placówek oświatowych.pdf (77,80KB)PDFInformacja o wyniku naboru na stanowisko ds rozliczeń finansowych placówek oświatowych.pdf (43,01KB)