Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość określoną w księdze OP1U00042897/0 w miejscowości Strzelce

O G Ł O S Z E N I E

     Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2014 r. poz.518) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z poźn. zm.).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej  w miejscowości  Strzelce obejmującej działkę numer 120/1 o pow. 0.3300 ha  z karty mapy 3, księga wieczysta numer OP1U00042897/0 

Działka w otoczeniu terenów zabudowy wiejskiej, uzbrojenie sieciowe energia elektryczna , woda, dojazd dogodny.

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzelce, działka numer 120/1  oznaczona jest symbolem 16 ZMU – tereny pod  zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Przedmiotowa  nieruchomość stanowi  mienie komunalne  Gminy   Domaszowice  nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

 

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto                43 147,17 

 Wysokość wadium                                                    4 315,00

 Minimalne postąpienie                                                 500,00

 

Przetarg odbędzie się dnia  25 sierpnia 2015 r. o godzinie 13.30 w sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice . Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 19 sierpnia 2015 r.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą  koszty geodezyjne w kwocie 396,00 zł . W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

                                                                                                                                                                                           Wójt  Gminy

 Zenon Kotarski 

Domaszowice 2015-07-22