Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów zabytkowych należących do Parafii w Strzelcach

Strzelce, 17.07.2015 r. 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina, w imieniu której występuje Proboszcz – ks. Damian Woźniak, Strzelce 41, 46-146 Domaszowice

Zamawiający informuje, że w dniu 17.07.2015 r. w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 07.07.2015 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów zabytkowych należących do Parafii w Strzelcach. Umowa została zawarta pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina a firmą

Dürr Anna Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

ul. Ossowskiego 35B

46-203 Kluczbork

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną ze wszystkimi wymogami postawionymi w zapytaniu ofertowym, otrzymał najwyższą ilość punktów 92, z tego cena: 90 pkt i termin realizacji zamówienia: 2 pkt.

Otwarcie ofert odbyło się dnia 16.07.2015 r.

Cena wybranej oferty brutto:                                           12 546,00 zł

Oferta z najniższą ceną brutto:                                        12 546,00 zł

Oferta z najwyższą ceną brutto:                                       109 470,00 zł

 

   Proboszcz Parafii

                                                                                                         ks. Damian Woźniak

                                                                                                                      / - /

 

 

Strzelce, dnia 07.07.2015 r.

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia

Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina

Strzelce 41

46-146 Domaszowice

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina zaprasza do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej 30.000 euro, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów zabytkowych należących do Parafii w Strzelcach

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

 

A)  Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. remontu więźby dachowej w kościele  p.w. Narodzenia NMP i św. Marcina w Strzelcach w zakresie:

- wymiana porażonych elementów więźby dachowej,

- impregnacja więźby dachowej.

Kościół pw. Narodzenia NMP i św. Marcina w Strzelcach jest położony na działce nr 223/2 obręb geodezyjny Strzelce. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 906/64.

Dokumenty i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, a ich koszt uwzględni w cenie oferty.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, uzyskanie potrzebnych warunków technicznych i uzgodnień (Konserwator Zabytków) niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego wniosku o uzyskanie pozwolenia budowlanego na wykonanie robót – w czterech egzemplarzach w formie papierowej, w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie WORD lub rts lub PDF i w jednym egzemplarzu w formie edytowalnej w formacie dwg lub podobnym,

b) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót sporządzonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, po dwa egzemplarze w formie papierowej i jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie PDF i w wersji edytowalnej,

c) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, po dwa egzemplarze w formie papierowej i jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie PDF i w wersji edytowalnej.

 

B)  Dokumentacji kosztorysowej dotyczącej odnowienia wnętrza kościoła pw. Narodzenia NMP i św. Marcina w Strzelcach w następującym zakresie:

- malowanie wnętrza kościoła,

- wymiana desek i listew imitujących podział stropu,

- częściowa wymiana i odnowienie stropu,

- wykonanie i montaż dwuskrzydłowej kraty ażurowej w wejściu.

Kościół pw. Narodzenia NMP i św. Marcina i  w Strzelcach jest położony na działce nr 223/2 obręb geodezyjny Strzelce. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 906/64.

Dokumenty i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, a ich koszt uwzględni w cenie oferty.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót sporządzonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, po dwa egzemplarze w formie papierowej i jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie PDF i w wersji edytowalnej,

b) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, po dwa egzemplarze w formie papierowej i jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie PDF i w wersji edytowalnej.

C) Dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot.  remontu trzech kapliczek pw. M.B. z Lourdes, Dobrego Pasterza, św. Idziego oraz wzmocnienie w części przycokołowej czwartej kapliczki w zakresie:

- wzmocnienia konstrukcji zachowanych murów

- wzmocnienie podłoża gruntowego w otoczeniu kapliczki p.w. Dobrego Pasterza

- przemurowania ścian kapliczek

- wykonania rekonstrukcji kamiennych sterczyn, krzyży i kluczy w łękach  na wzór zachowanych

Kapliczki znajdują się na terenie otaczającym kościół pw. Narodzenia NMP i św. Marcina w Strzelcach. Położone są na działce nr 223/2 obręb geodezyjny Strzelce. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 906/64.

Dokumenty i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, a ich koszt uwzględni w cenie oferty.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, uzyskanie potrzebnych warunków technicznych i uzgodnień (Konserwator Zabytków) niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego wniosku o uzyskanie pozwolenia budowlanego na wykonanie robót – w czterech egzemplarzach w formie papierowej, w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie WORD lub rts lub PDF i w jednym egzemplarzu w formie edytowalnej w formacie dwg lub podobnym,

b) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót sporządzonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, po dwa egzemplarze w formie papierowej i jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie PDF i w wersji edytowalnej,

c) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, po dwa egzemplarze w formie papierowej i jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie PDF i w wersji edytowalnej.

D) Programu prac remontowych przy obiekcie zabytkowym oraz dokumentacji kosztorysowej dotyczących wymiany pozostałej części pokrycia dachowego w kościele  filialnym w Gręboszowie w zakresie:

- wymiany łacenia,

- wymiany pokrycia dachu,

- wymiany opierzenia, rynien i rur spustowych.

Kościół filialny pw. św. Katarzyny w Gręboszowie jest położony na działce nr 210/1 obręb geodezyjny Gręboszów. Obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Dokumenty i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, a ich koszt uwzględni w cenie oferty.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) wykonanie programu prac przy obiekcie zabytkowym, uzyskanie potrzebnych warunków technicznych i uzgodnień (Konserwator Zabytków) niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego wniosku o uzyskanie pozwolenia budowlanego na wykonanie robót – w czterech egzemplarzach w formie papierowej, w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie WORD lub rts lub PDF i w jednym egzemplarzu w formie edytowalnej w formacie dwg lub podobnym,

b) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót sporządzonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, po dwa egzemplarze w formie papierowej i jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie PDF i w wersji edytowalnej,

c) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, po dwa egzemplarze w formie papierowej i jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na płycie CD-R w formacie PDF i w wersji edytowalnej.

Forma elektroniczna przedmiotu zamówienia musi być tak przygotowana by Zamawiający miał możliwość zamieszczenia opracowań na stronie internetowej, jako załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego.

71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.

71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi standardami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.      

Miejsce realizacji zamówienia: Strzelce dz. nr 223/2, Gręboszów dz. nr 210/1 teren działania Wykonawcy.

Termin realizacji zamówienia: zakończenie (dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do złożenia przez Zamawiającego wniosku o uzyskanie pozwolenia budowlanego na wykonanie robót) - wymagany max. do 30.10.2015 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) posiadają wiedzę i doświadczenie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń załączonych do oferty, metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.     

           

 1. Kryteria oceny oferty:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

2)  nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,

3) zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie.

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

 

A.

Oferowana cena

-

90 %

 

B.

Termin realizacji zamówienia (dostarczenia kompletnej dokumentacji do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę)

-

  10%

 

 

Zgodnie z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Won = An x 0,9 + Bn x 0,1

Won - wskaźnik oceny oferty

  

OPIS KRYTERIUM A: Oferowana cena (koszt):

Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Faktyczna ilość punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:

Cmin

An  = __________ x 100 pkt

Cn

An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A

n - numer oferty

Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert

Cn - cena zaproponowana przez oferenta n

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny minimalnej wśród złożonych ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 a następnie przez wagę kryterium wynoszącą 0,9 (90%).

 

OPIS KRYTERIUM B: Termin realizacji zamówienia:

Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

termin realizacji zamówienia został wyznaczony max. Do 30.10.2015 r.

Wykonawca może zaproponować termin realizacji w następujących okresach tygodniowych: 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 tygodni przed max. datą.

Faktyczna ilość punktów zostanie obliczona następująco:

- termin realizacji przedmiotu zamówienia do 30.10.2015 r. - 0 pkt.

- termin realizacji przedmiotu zamówienia 1 tydzień przed 30.10.2015 r. – 20 pkt.

- termin realizacji przedmiotu zamówienia 2 tygodnie przed 30.10.2015 r. – 40 pkt.

- termin realizacji przedmiotu zamówienia 3 tygodnie przed 30.10.2015 r. – 60 pkt.

- termin realizacji przedmiotu zamówienia 4 tygodnie przed 30.10.2015 r. – 80 pkt.

- termin realizacji przedmiotu zamówienia 5 tygodni i więcej przed 30.10.2015 r. – 100 pkt.

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 16.07.2015 r. do godz. 10:00 w pok. 1 (Sekretariat) Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu do siedziby Urzędu Gminy Domaszowice.

Sposób przygotowania oferty:

 • ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,
 • oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby władne do zaciągania zobowiązań
  w imieniu Wykonawcy
  ,
 • ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie na której należy napisać „OFERTA NA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWĄ” bądź wysłać elektronicznie na adres e- mail

 

 1. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

Zamówienie niniejsze może być udzielone podmiotom, które nie podlegają wykluczeniu. Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) oraz o braku podstaw do wykluczenia z uwagi na powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 

 1.    Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Projekt umowy przedstawiono w załączeniu.

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając ustawy pzp. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK.

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

W następujących przypadkach:

 1. Zmiana terminu realizacji umowy:
  1. jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
  2. jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,
  3. jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących:
 1. przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
 2. odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
 3. konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
 4. konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie  artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

 1. Zmiany terminów i warunków płatności:
  1. będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,
  2. będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę,
  3. konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia.
 2. Pozostałe zmiany:
 1. zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,
 2. zmiany dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne,
 3. zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,
 4. zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami.

 

 1. Istotne warunki zamówienia:

Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego
w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

 

 1. Dodatkowe informacje:

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:

1) ks. Damian Woźniak, tel. 77/419-43-57, 509-24-88-72

2) Marta Morga, tel. 77/410-82-50 wew. 111, e-mail: m.morga@domaszowice.pl

Zamawiający udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 1. Załączniki:
 1. formularz oferty,
 2. oświadczenie o spełnianiu warunków,
 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 4. projekt umowy,
 5. decyzje w sprawie wpisania zabytków do rejestru zabytków.

 

Proboszcz Parafii

ks. Damian Woźniak

            / - /

 

PDFZapytanie ofertowe.pdf (304,62KB)

DOCFormularz oferty - zał. 1.doc (49,00KB)

DOCOświadczenie o spełnianiu warunków - zał. 2.doc (43,50KB)

DOCOświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. 3.doc (43,00KB)

PDFProjekt umowy - zał. 4.pdf (364,78KB)

PDFdecyzja o wpisaniu kapliczek do rejestru zabytków.pdf (350,05KB)