Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - plan gospodarki niskoemisyjnej

Domaszowice, dnia 24.06.2015

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

W pkt  1 Przedmiot zamówienia

Ad. 1 ppkt b) zmienia się brzmienie z „przeprowadzeniu ankiet na podstawie bezpośrednich spotkań z głównymi emiterami oraz interesariuszami” na zapis przeprowadzeniu ankiet na podstawie bezpośrednich spotkań z głównymi emiterami oraz interesariuszami, nie dopuszcza się przekazywania ankiet za pomocą poczty itp. metod. Informacje z ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców i przedsiębiorców muszą pochodzić od min. 75% nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Domaszowice. Na terenie Gminy Domaszowice znajduje się ok. 1070 nieruchomości.

Ad. 2

Pkt 10. Zmienia brzmienie z „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami  Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie   przepisami (m.in. zapis tzw. prosumencki zawarty w ustawie z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. nr 94 poz. 551 z późn. zm.)” na zapis

„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami  Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami”

 

Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                                          Zenon Kotarski

                                                                                                                         / - /

 

Domaszowice, dnia 19.06.2015

 

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na udzielenie zamówienia publicznego

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Domaszowice na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2025 wraz z utworzeniem bazy danych, szkoleniami dla pracowników oraz promocją planu.

W ramach zadania zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę następujące działania:

 1. Stworzenie bazy danych zawierającej dane o stanie gospodarki energii w poszczególnych sektorach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy.
 2. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.
 3. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny na środowisko
 4. Szkolenia dla pracowników urzędu gminy biorących udział w opracowaniu PGN na temat problematyki związanej z przygotowaniem, wdrożeniem i monitorowaniem planu.
 5. Informacja i promocja w zakresie upubliczniania  informacji o przystąpieniu do opracowania planu i jego późniejszej realizacji.

Ad 1. Stworzenie bazy danych zawierającej dane o stanie gospodarki energii w poszczególnych sektorach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych.

Utworzona w ramach projektu baza danych będzie zawierała informacje o zużyciu energii oraz paliw z podziałem na poszczególne sektory, a także związane z tym wielkości emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Domaszowice.

Pozyskiwanie danych będzie opierało się m.in. na:

 1. ankietyzacji budynków/ instalacji obejmujących: budynki i urządzenia komunalne, budynki i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne,
 2. przeprowadzeniu ankiet na podstawie bezpośrednich spotkań z głównymi emiterami oraz interesariuszami
 3. określenie struktury zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń w gminie, w tym określenie zużycia energii w transporcie i w przedsiębiorstwach,

Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do prac zbierania danych do bazy danych do uzgodnienia z Zamawiającym metodologii zbierania danych oraz struktury bazy i rodzaju danych, które zostaną w niej uwzględnione niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Ponadto stworzona baza  powinna:

 1. być wykonana na aktywnych arkuszach kalkulacyjnych MS Excel z założeniami, wyliczeniami i ich zestawionymi wynikami możliwymi do edycji, zawierającymi formuły pozwalające na wyznaczenie aktualnej emisji zanieczyszczeń powietrza i zużycia energii oraz zmian w poszczególnych latach wynikających z  realizacji PGN,
 2. zawierać otwarte formuły obliczeniowe oraz podstawowe informacje odnośnie przyjętej metodologii,
 3. wskazywać jednolite źródła danych niezbędnych do pozyskania w celu obliczeń emisji zanieczyszczeń i zużycia energii,
 4. umożliwiać automatyczne generowanie wymaganych zestawień i raportów.

Ad 2. Opracowanie Planu

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Domaszowice zostanie sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o dane zawarte w przygotowanej bazie inwentaryzacyjnej i będzie zawierał m.in.:

 1. Cele strategiczne i szczegółowe
 2. Stan obecny
 3. Identyfikacja obszarów problemowych
 4. Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, budżet)
 5. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla
 6. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem

- długoterminowa strategia, cele i zobowiązania

- krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki)

 1. Wskazanie mierników osiągnięcia założonych celów,
 2. Określenie źródeł finansowania zadań wyznaczonych w planie,
 3. Wykazanie spójności z innymi dokumentami lokalnymi obowiązującymi na terenie gminy.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami  Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie   przepisami (m.in. zapis tzw. prosumencki zawarty w ustawie z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. nr 94 poz. 551 z późn. zm).

Ad 3. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Wykonawca powinien wykonać opracowanie „prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu gospodarki niskoemisyjnej” i przeprowadzić strategiczną ocenę oddziaływania planu na środowisko. Prognozę należy sporządzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

Ad 4. Szkolenia

Wykonawca przeprowadzi szkolenie w ramach opracowania Planu (co najmniej 5-cio godzinne) mające na celu zapoznanie pracowników Urzędu z tematem problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej oraz obsługą arkuszy kalkulacyjnych bazy danych.

Ad 5. Informacja i promocja

 1. Wykonawca przygotuje informacje o problematyce związanej z ochroną powietrza, ochroną przed zmianami klimatu, polityką UE w tym zakresie oraz tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej w celu:
 • ogłoszenia w prasie o zasięgu lokalnym,
 • publikacji na stronie internetowej Urzędu.
 • rozpowszechniania informacji wśród mieszkańców,  które  będą popularyzować Plan oraz informować o  korzyściach płynących z przystąpienia gminy do jego realizacji.
 1. Wykonawca będzie uczestniczył w komisjach Rady Gminy oraz na sesji Rady Gminy przed przyjęciem Planu.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

 Łącznie z Planem Wykonawca opracuje i przekaże:

 • podsumowanie zawierające dane o których mowa w ww. ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu.
 • prezentację multimedialną możliwą do odtworzeniu w systemie informatycznym Zamawiającego, którą Wykonawca przedstawi na sesji Rady Gminy w Domaszowicach.

Opracowanie PGN musi być zgodne z Załącznikiem nr 9 do Regulaminu Konkursu
nr 2/POIiŚ/9.3/2013

Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić do planu gospodarki niskoemisyjnej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, poprawki wskazane przez zespół ekspertów, który sprawdzi poprawność wykonania PGN.

Wymagania dotyczące przekazania opracowania:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć opracowanie PGN w ilości 2 kompletów wydrukowanych i oprawionych wraz z częścią elektroniczną zapisaną na trwałym nośniku z możliwością kopiowania i drukowania jego dowolnych części (format doc. - 1 egz.).

 1. Termin realizacji zamówienia: 150 dni od podpisania umowy.
 2. Warunki udziału w postępowaniu

1) W zakresie wiedzy i doświadczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie,  co  najmniej 3 prawidłowo wykonanych opracowań z zakresu ochrony środowiska dla jednostek samorządowych. Przez „prawidłowe wykonanie” zamawiający rozumie wykonanie opracowań w taki sposób, że zostały one zaakceptowane i przyjęte przez odpowiedni organ.

2) W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

a) Kierownik Projektu - osoba z wykształceniem wyższym o kierunku energetyka,

b) Eksperci - dwie osoby, które pełnić będą funkcje specjalistów – jedna posiadająca wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska, druga posiadająca wykształcenie wyższe ekonomiczne wraz z doświadczeniem związanym z funduszami UE i analizami finansowo-ekonomicznymi.

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż  jednej wymienionej funkcji.

 1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w wymaganym terminie następujące dokumenty:

a) Oświadczenie woli:

Wypełniony formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Wymagana forma dokumentu – oryginał

b) Dokumenty potwierdzający spełnianie przez wykonawców warunków wiedzy i doświadczenia:

Wykaz usług – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz
z kontaktem do osób w przedmiotowych jednostkach samorządowych, które mogą potwierdzić, że  usługi zostały wykonane w sposób prawidłowy.

Wymagana forma dokumentu – oryginał

c) Dokumenty potwierdzający spełnianie przez wykonawców warunku  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

d) Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z podaniem jego zakresu.

 1. Cena

Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia oraz  należny podatek VAT.

 1. Opis kryteriów oceny ofert

cena – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najniższą cenę brutto.

 1. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Kompletna oferta musi zawierać:

a) formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

b) wykaz wykonanych usług – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

c) wykaz osób – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 1. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 1. Termin złożenia oferty: do 29 czerwca 2015 r.
 2. Warunki płatności: przelew 21 dni
 3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Korecki
 4. Inne postanowienia

a) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca,

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.

 

Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                                           Zenon Kotarski

                                                                                                                                   / - /

 

DOCXzapytanie ofertowe - PGN.docx (30,15KB)

DOCzałączniki.doc (68,00KB)