Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż - księga wieczysta nr OP1U/00077720/3

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

p r z e z n a c z o n y c h  d o  s p r z e d a ż y

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXX.222.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2014 r. Wójt Gminy Domaszowice, przeznacza się do sprzedaży: w drodze przetargu budynek po byłej szkole, stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 651,49 m² wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, w budynku gospodarczym wolnostojącym o pow. 62,40 m²  położony  w miejscowości Strzelce 42/2 obejmujący działkę numer 538/1 o pow. 0,4900 ha w udziale 82/100 z  karta mapy 2, księga wieczysta nr OP1U/00077720/3.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce teren oznaczony jest symbolem 43U - usługi z zakresu oświaty.

Cena nieruchomości  brutto   -    350 000,00 zł

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Strzelce na okres 6 tygodni  tj. od dnia 29  kwietnia 2015 roku. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do 8 czerwca 2015 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014, poz. 518 ze zm.)

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Domaszowice 2015.04.29                                           

Wójt Gminy

                                                                                   Zenon Kotarski