Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - ds. księgowości podatkowej - ROSTRZYGNIĘTY

 


PDFInformacja Wójta o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. księgowości podatkowej.pdf (31,72KB)


PDFProtokół z naboru na wolne stanowisko ds. księgowości podatkowej.pdf (83,59KB)


Domaszowice, 2015.04.29

Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły trzy oferty. Dwie oferty spełniły kryteria formalne określone w ogłoszeniu, natomiast jedna oferta nie spełniła tych kryteriów.

Osoby, które zakwalifikowały się na rozmowę kwalifikacyjną:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Anna Maciążek

Karłowice

2

Przemysław Wiącek

Polkowskie

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej

Informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na stanowisko ds. księgowości podatkowej odbędzie się 6 maja 2015 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 24A, 46-146 Domaszowice.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                     Ewelina Moniuszko-Czuczwara


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Domaszowice ogłasza otwarty i konkurencyjny

nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

 

1. Stanowisko pracy:

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

        Wymiar czasu pracy : pełny etat

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią,  
 • znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku od środków transportowych,  ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw,  Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • dyspozycyjność,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. księgowości podatkowej.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
 • odporność na stres,
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista.

4. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości zobowiązań pieniężnych oraz podatków i opłat,
 • bieżące i terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji,
 • dokonywanie analizy stanu zaległości w podatkach, ich likwidacji oraz wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
 • dokonywanie rozliczeń sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych i innych należności podatkowych,
 • kwartalne zamykanie kont kwitariuszy, uzgadnianie sald – inwentaryzacja kont,
 • prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 • uzgadnianie miesięcznych wpływów podatkowych zaewidencjonowanych w ewidencji szczegółowej z ewidencją analityczną i syntetyczną,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, w tym sporządzanie decyzji ustalających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie zarejestrowanych wniosków, sporządzanie zapotrzebowania na środki oraz sprawozdań z ich wykorzystania.
 • przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów ze stanowiska pracy zgodnie z planem.

5. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca na pełny etat,

2) praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku (wg stanu na dzień ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze),

3) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Domaszowice,

4) wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym,

5) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

6) kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu.

6. Dodatkowe informacje:

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych - w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w marcu 2014 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Domaszowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

7. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kwestionariusz osobowy,
 6. pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),                                    
 8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata  do Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój Nr 1 (Sekretariat) z dopiskiem „Nabór na Stanowisko ds. księgowości podatkowej” w terminie do 27 kwietnia 2015 r. do godz. 15.30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji udziela: Ewelina Moniuszko-Czuczwara – Skarbnik Gminy, tel. 077 410 82 50, wew. 103 (informacje merytoryczne) i Anna Bodzioch – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, tel. 077 410 82 50 wew. 105 (informacje formalne związane z dokumentacją konkursową).

Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, r.  poz. 1182z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202).

Wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.

W życiorysie (CV) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Domaszowice www.bip.domaszowice.pl oraz na tablicy informacyjnej i stronie internetowej  Urzędu www.domaszowice.pl.

 

                                                                                  Wójt Gminy

/-/ Zenon Kotarski

Domaszowice, 15.04.2015  r.