Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony - Przewóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych wraz z pełnieniem opieki

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (199,95KB)

ZP.271.1.2015                                                                              

Domaszowice, 27.04.2015 r.

           

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 

1.  Nazwa Zamawiającego: Gmina Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przewóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych wraz z pełnieniem opieki przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 16.04.2015 r. (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP nr 77010-2015, data zamieszczenia 07.04.2015 r.).

3. Liczba otrzymanych ofert - 3, z których odrzucono 0, wykluczono 0

4.  Kryteria oceny ofert:

cena - 95 %

parametry techniczne – 5%

5. Wybrano następującą ofertę 

Oferta nr 2

Biuro Podróży Nalepa Travel

Mariusz Nalepa

ul. Brzeska 2B

46-112 Świerczów

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną  z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Ogłoszeniu, otrzymał najwyższą ilość punktów 96, z tego:

- cena – 95 pkt,

- parametry techniczne – 1 pkt.

Cena wybranej oferty wynosi: 4,00 zł brutto za 1 km (słownie: cztery złote 00/100).

6. Pozostali wykonawcy

Oferta nr 1

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.,

ul. Rodziewiczówny 1, 45-348 Opole

Uzyskała 81,02 punktów, z tego:

- cena - 81,02 pkt,

- parametry techniczne – 0 pkt.

Oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.,

ul. 1 Maja 1, 49-302 Brzeg

Uzyskała 79,83 punktów, z tego:

- cena – 79,83 pkt,

- parametry techniczne – 0 pkt.

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą.

Dziękujemy Wykonawcom za oferty złożone w niniejszym postępowaniu.

 

                                                                                              Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                       Zenon Kotarski

                                                                                                                /-/

 

 

Do wiadomości :

1.  Strona Internetowa Gminy Domaszowice.

2.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice

3.  Wykonawcy, którzy złożyli oferty (art. 92, ust. 1 ustawy Pzp).

4.  aa 

 

 

ZP.271.1.2015                                                                                                                          Domaszowice   07.04.2015 r.

                                                

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Ogłoszenie o zamówieniu

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na: Przewóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych wraz z pełnieniem opieki

 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Domaszowice, w imieniu której występuje Wójt Gminy Domaszowice

GMINA DOMASZOWICE

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

REGON: 531413136

tel. 77 4108250, fax 77 4108250 wew. 120

e-mail: ug@domaszowice.pl

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Rodzaj zamówienia: usługi

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.

2.  Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

3.  Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 07.04.2015 r.

4.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków  zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej Gminy Domaszowice www.domaszowice.pl w dniu  07.04.2015 r. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Domaszowice.

5.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiot zamówienia obejmuje przewóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych, tj.: Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach, Szkoły Podstawowej w Polkowskiem oraz Publicznego Przedszkola w Domaszowicach wraz z pełnieniem opieki.

Przedmiotem zamówienia jest przewóz i opieka nad dziećmi i młodzieżą w czasie drogi do i ze szkół i przedszkola na terenie Gminy Domaszowice w okresie od 01 maja 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Przewozy będą się odbywać w dni nauki szkolnej i funkcjonowania przedszkola (ok. 41 dni).

Wykonawca musi posiadać taką liczbę pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci i młodzieży, aby zapewnić przewóz wymaganej liczby  na danej trasie oraz musi zapewnić transport zastępczy o równoważnym standardzie technicznym w przypadku awarii. Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku wystąpienia awarii nie może przekroczyć 30 minut licząc od planowanego odjazdu.

Pojazdy muszą  posiadać miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych dzieci i młodzieży muszą być w pełni sprawne oraz powinny posiadać, zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednie oznakowanie pojazdu do przewozu dzieci i młodzieży. Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny.

Zmiana liczby dzieci +/- 5 do prognozowanej nie będzie skutkowała zmianą umowy.

Zamawiający poniesie koszty przewozu dzieci i młodzieży po trasach, nie poniesie kosztów przejazdu przewoźnika do początku i od końca trasy.

Dzieci i młodzież mogą przebywać w pojeździe w trakcie jednego kursu maksymalnie godzinę. Dzieci i młodzież powinny być przewożone do szkół i przedszkola najkrótszą trasą w jak najkrótszym czasie jednak nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, które rozpoczynają się następująco:

1. Zespół  Gimnazjalno- Szkolny  w Domaszowicach – 8.00,

2. Szkoła Podstawowa w Polkowskiem – 8.15,

3. Publiczne Przedszkole w Domaszowicach – nie później niż 9.00; odwóz dzieci z przedszkola nie może nastąpić wcześniej niż o godzinie 14.00.

Dzieci i młodzież będą odbierani z poszczególnych miejscowości Gminy Domaszowice. Dotychczas trasy wyglądały następująco:

Trasa Nr 1

 • Woskowice Górne, Świbne, Polkowskie, Włochy, Dziedzice, Domaszowice (ZGS), liczba dzieci: 49 ,
 • Domaszowice, Strzelce, Domaszowice (ZGS i przedszkole), Strzelce, Domaszowice (ZGS i przedszkole),  liczba dzieci: 81 .

Trasa Nr 2

 • Domaszowice, Sułoszów, Gręboszów, Zalesie, Domaszowice (ZGS i przedszkole), liczba dzieci: 34 ,
 • Domaszowice, Siemysłów, Domaszowice (ZGS i przedszkole), liczba dzieci: 36,
 • Domaszowice, Zofijówka, Nowa Wieś, Wielołęka, Domaszowice (ZGS i przedszkole), liczba dzieci: 30,
 • Domaszowice, Dziedzice, Włochy, Polkowskie (SP Polkowskie), liczba dzieci: 17.

Kursy powrotne z Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego powinny odbywać się trzy razy w ciągu dnia do poszczególnych miejscowości:

Trasa Nr 1

 • Domaszowice, Zofijówka, Nowa Wieś, Wielołęka, Dziedzice, Włochy, Polkowskie, Świbne, Woskowice Górne (przewóz trzy razy w ciągu dnia)
 • SP Polkowskie, Włochy  - odbiór dzieci i młodzieży tej trasy na powrocie autobusu trasy nr 1.

Trasa Nr 2

 • Domaszowice, Siemysłów, Zalesie, Strzelce, Gręboszów, Sułoszów (przewóz trzy razy w ciągu dnia)

Godziny powrotu  w poszczególnych dniach:

 • 12.30, 13.20 i 14.15  w poniedziałek, czwartek i piątek,
 • 12.30, 13.20 i 15.10 we wtorek i środę.

Dzieci z Publicznego Przedszkola w Domaszowicach odbierane będą ostatnim kursem i przewożone do miejscowości zamieszkania.

W/w trasy są przykładowymi i na ich podstawie Wykonawca ma obowiązek opracować plan przewozów na czas obowiązywania umowy i przedstawić go do akceptacji Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi.

Ogółem liczba przewożonych dzieci i młodzieży: 230 w ciągu dnia. Długość  tras  212 km dziennie. Dzienna ilość kilometrów nie może przekroczyć 212. W sytuacji, gdy Wykonawca przejedzie więcej kilometrów to wynagrodzenie za dany dzień będzie naliczane tylko za 212 kilometrów. Harmonogram przewozów szkolnych może w trakcie trwania umowy ulegać zmianom z zastrzeżeniem, że Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej na 3 dni przed dniem wystąpienia zmian, Wykonawca ustali plan trasy oraz czas przejazdów po zaistniałych zmianach i dostarczy go Zamawiającemu co najmniej na 2 dni przed dniem wystąpienia zmian do akceptacji.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

60000000-8 Usługi transportowe ( z wyłączeniem transportu odpadów)

60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób    

Wykonawcy składający oferty zobowiązani są do zapoznania się z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie  podpisania umów. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań (np. wizyta w miejscu realizacji usługi, objechanie trasy) w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i podpisania umowy.

Wykonawcy będą odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ, w tym również  wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym, oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie usługi.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6.  Informacja o możliwości składania oferty wariantowej

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7.  Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia (wymagany): od 01 maja 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

8.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży:

- kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Wykonawca złoży również oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik nr 1 do formularza oferty.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku będzie dotyczyć wszystkich Wykonawców łącznie. Do Podwykonawców uregulowania pkt 8.1 stosuje się odpowiednio.

8.2 Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w zakresie wiedzy i doświadczenia żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik nr 1 do formularza oferty.

8.3 Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże w wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 3 do formularza oferty.

Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego potencjału technicznego Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę pojazdów, które wykorzysta do wykonania zadania. Wykonawca powinien wykazać dysponowanie min. 2 pojazdami do przewozu dzieci i młodzieży – na co najmniej 50 osób.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie.

Wykonawca złoży również oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik nr 1 do formularza oferty.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – wg załącznika nr 4 do formularza oferty.

8.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku –załącznik nr 1 do formularza oferty.

8.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku – załącznik nr 1 do formularza oferty.

Stwierdzenie spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców odbędzie się poprzez analizę i ocenę oświadczeń i dokumentów żądanych od Wykonawcy (metodą spełnia/nie spełnia) przez powołaną u Zamawiającego Komisję Przetargową.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

9.1 W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć:

1)  Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty,

2) Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje. Wykonawca przedłoży kopię aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych wg załącznika nr 3 do formularza oferty.

9.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, wg załącznika nr 2 do formularza oferty.

2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3. aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub więcej podmiotów (konsorcjum/spółka cywilna), każdy Wykonawca oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, a także spełniać wymogi oraz łączne warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć oświadczenie w zakresie art. 24 ustawy Pzp, jak również dołączyć dokumenty o których mowa w pkt. 6.2

W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

9.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:

- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

9.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Każdy Wykonawca (każdy wspólnik spółki cywilnej) winien złożyć ww. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wg załącznika nr 5 do formularza oferty

10. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: Nie dotyczy

11. Inne dokumenty:

1. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Wykonawca musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – wg załącznika nr 4 do formularza oferty,

2. Wypełniony formularz oferty,

3. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik – posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę,

4. Dowód wniesienia wadium,

5. Określenie części zamówienia, którą Wykonawca powierzy Podwykonawcy – wg załącznika nr 6 do formularza oferty.

12. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

13. Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości  800,00 PLN (słownie: osiemset złotych 00/100),

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

14. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

15.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:

- cena brutto za 1 km (C) – 95 %

- parametry techniczne – rok produkcji pojazdów (P) – 5%

16.  Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać /przesyłać/ w zamkniętej kopercie w pok. nr 1 (SEKRETARIAT) Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:

Gmina Domaszowice

OFERTA NA: Przewóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych wraz z pełnieniem opieki

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

16.04.2015 r. godz. 1000

 

Termin składania ofert upływa dnia 16.04.2015 r. o godz. 930.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego w art. 84 ust. 2 ustawy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.04.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – sala narad Urzędu Gminy Domaszowice.

17. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

18. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na  której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

20. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na którą będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

22. Zmiany umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna.

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

5. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane jedynie w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, działań i zaniechań organów władzy publicznej, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu umowy.

6. W sytuacjach określonych w ust. 5 Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu umowy, Strony określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki.

7. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:

1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

2) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

3) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,

4) wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia.

8. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w niniejszej umowie, przy czym zmiany te nie będą wpływały na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą dotyczyły:

a) zmiany siedziby lub nazwy stron umowy,

b) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i/lub Wykonawcę,

9. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

10. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy,

2) zmianie osób reprezentujących,

3) ogłoszeniu upadłości,

4) ogłoszeniu likwidacji,

5) zawieszenia działalności,

6) wszczęcia postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

11. Niezależnie od postanowień ust. 4 i ust. 5 Strony dopuszczają możliwość:

1) zmian redakcyjnych umowy;

2) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron;

3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych;

4) zmian osobowych:

- zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy Podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy Podwykonawca,

5) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy.

W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

12. Pozostałe zmiany:

1) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

2) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

13. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Na wyżej wymienione zmiany Zamawiający musi wyrazić zgodę.

23. Informacje dodatkowe , w tym dotyczące finansowania projektu/programów ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

24. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie dotyczy.

25. Osoby upoważnione do kontaktów

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

- w zakresie procedury przetargowej: Marta Morga, tel. 77 410 82 50, wew. 111, fax. 77 410 82 50, wew. 120, Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, e-mail: m.morga@domaszowice.pl

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Katarzyna Sławska, tel. 77 410 82 50, wew. 111, fax. 77 410 82 50, wew. 120, Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, e-mail: k.slawska@domaszowice.pl

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 - 1530

 

                                                                                        Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                   Zenon Kotarski

                                                                                                           / - /

 

Do wiadomości :

1. Biuletyn Zamówień Publicznych

2. Strona internetowa Urzędu Gminy Domaszowice

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Domaszowice

4. aa

 

PDFSIWZ.pdf (607,47KB)

PDFzałącznik nr 1 do SIWZ - projekt umowy.pdf (215,41KB)

DOCFormularz oferty.doc (50,50KB)

DOCzałącznik nr 1 do formularza oferty.doc (44,00KB)

DOCzałącznik nr 2 do formularza oferty.doc (44,00KB)

DOCzałącznik nr 3 do formularza oferty.doc (49,50KB)

DOCzałącznik nr 4 do formularza oferty.doc (34,00KB)

DOCzałącznik nr 5 do formularza oferty.doc (49,00KB)

DOCzałącznik nr 6 do formularza oferty.doc (32,00KB)

PDFogłoszenie BZP.pdf (551,79KB)

PDFogłoszenie.pdf (276,25KB)