Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 roku

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.30.2015 Wójta Gminy Domaszowice w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (152,38KB)


ZAWIADOMIENIE

o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),

Wójt Gminy Domaszowice

powiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  10 maja 2015 roku.

Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia  20 kwietnia 2015 r. do dnia 4 maja 2015 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice, przy ul. Głównej 26 w Domaszowicach w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie wyborców.

Wójt Gminy Domaszowice

          Zenon Kotarski


PDFApel PKW dot spisu wyborców.pdf (466,30KB)


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXII.242.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Domaszowice do stanu faktycznego (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2014 r. poz. 1909) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.:

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1.

Sołectwo Domaszowice z przysiółkiem Zalesie

Zespół Gimnazjalno-Szkolny, ul. Kolejowa 3/3, 46-146 Domaszowice
 

- lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych
- siedziba obwodowe komisji wyborczej właściwej dla celów głosowania korespondencyjnego

2.

Sołectwa: Dziedzice i Włochy

Świetlica Parafialna we Włochach, Włochy 62, 46-146 Domaszowice

3.

Sołectwo Strzelce z przysiółkiem Szerzyna

Świetlica Wiejska w Strzelcach, Strzelce 52 / 4, 46-146 Domaszowice

4.

Sołectwa: Polkowskie, Woskowice Górne z przysiółkiem Świbne

Szkoła Podstawowa w Polkowskiem, Polkowskie 52, 46-146 Domaszowice
 

- lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych
- siedziba obwodowe komisji wyborczej właściwej dla celów głosowania korespondencyjnego

5.

Sołectwo Gręboszów z przysiółkami:
Jarzębiec, Stary Gręboszów, Sułoszów

Świetlica Wiejska w Gręboszowie, Gręboszów 29/5, 46-146 Domaszowice

6.

Sołectwo Siemysłów z przysiółkami: Wielka Kolonia, Wygoda

Świetlica Wiejska w Siemysłowie, Siemysłów 11a, 46-146 Domaszowice
 

- lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych
- siedziba obwodowe komisji wyborczej właściwej dla celów głosowania korespondencyjnego

7.

Sołectwa: Wielołęka, Zofijówka, Nowa Wieś
z przysiółkami: Międzybrodzie, Piekło

Strażnica OSP w Wielołęce, Wielołęka 23a, 46-146 Domaszowice

Informacje:

- głosowanie korespondencyjne.

Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Wyborca zgłasza wójtowi zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w terminie do dnia 25 kwietnia 2015 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosownia w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Głosowanie korespondencyjne przez wyborców jest wyłączone w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania.

- głosowanie przez pełnomocnika.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu.

Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborca składa wójtowi do dnia 1 maja 2015 r.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 157, poz. 936 ze zm.).

Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego.

- lokale wyborcze.

Lokale wyborcze otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, w dniu 10 maja 2015 r. od godziny 700 do 2100, bez przerwy.

Wójt Gminy Domaszowice

/-/ Zenon Kotarski

Zarządzenie Nr OR.0050.15.2015 Wójta Gminy Domaszowicez dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do bezpłatnego wywieszania plakatów komitetów wyborczych oraz urzędowych obwieszczeń wyborczych:

PDFZarządzenie.OR.0050.15.2015.2015-02-12 w sprawie wyznaczenia miejsc na plakaty i obwieszczenia wyborcze.pdf (191,93KB)

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

PDFPostanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP.pdf (1 000,44KB)

---

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej:

PDFInformacja_o_czynnym_i_biernym_prawie_wyborczym.pdf (88,11KB)
PDFInformacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych.pdf (208,63KB)
PDFInformacja_o_warunkach_udzialu_w_glosowaniu.pdf (195,51KB)
---

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej: Wybory Prezydenta RP 2015